MENU

L?ch s? hình thành và phát tri?n

1953 Phê duy?t thành l?p và khai gi?ng tr??ng Cao ??ng c?ng ngh? x? h?i Chubu
1957 Tái c? c?u tr??ng Cao ??ng c?ng ngh? x? h?i Chubu thành ??i h?c Nihon Fukushi
Thành l?p Khoa phúc l?i x? h?i
1958 Thành l?p tr??ng Trung h?c ph? th?ng Tachibana tr?c thu?c tr??ng ??i h?c Nihon Fukushi
1961 M? ngành ?i?u d??ng thu?c h? Cao ??ng n? sinh c?a ??i h?c Nihon Fukushi
1969 Khai gi?ng ch??ng trình th?c s? chuyên ngành Phúc l?i x? h?i, khoa nghiên c?u Phúc l?i x? h?i, h? Sau ??i h?c
1976 Thành l?p Khoa Kinh t?
1980 ??i tên tr??ng Trung h?c ph? th?ng Tachibana thành Trung h?c ph? th?ng tr?c thu?c ??i h?c Nihon Fukushi
1983 T?p trung di d?i ??n Chita-gun, Mihama-cho
1989 Khai gi?ng tr??ng d?y ngh? Phúc l?i t?ng h?p trung ??ng
1995 Thành l?p khoa Khoa h?c x? h?i th?ng tin t?i thành ph? Handa
1996 B? h? Cao ??ng n? sinh thu?c ??i h?c Nihon Fukushi
Thành l?p tr??ng d?y ngh? Takahama c?a ??i h?c Nihon Fukushi
??i tên tr??ng d?y ngh? Phúc l?i t?ng h?p trung ??ng thành tr??ng d?y ngh? Phúc l?i trung ??ng c?a ??i h?c Nihon Fukushi
2001 Khai gi?ng khoa ?ào t?o t? xa, ??i h?c Nihon Fukushi
2002 Khai gi?ng ch??ng trình th?c s? khoa nghiên c?u Phát tri?n x? h?i qu?c t? (?ào t?o t? xa), h? Sau ??i h?c
2007 Khai gi?ng ch??ng trình th?c s? khoa nghiên c?u Phát tri?n x? h?i phúc l?i, h? Sau ??i h?c
2008 Thành l?p khoa Khoa h?c s?c kh?e
Thành l?p khoa Phát tri?n tr? em
Thành l?p khoa Phát tri?n phúc l?i qu?c t?
2009 Khai gi?ng ch??ng trình th?c s? chuyên ngành Qu?n ly phúc l?i y t?, khoa nghiên c?u Qu?n ly phúc l?i y t?, h? Sau ??i h?c
2010 ?óng c?a tr??ng d?y ngh? Takahama c?a ??i h?c Nihon Fukushi
2013 K? ni?m 60 n?m ngày thành l?p tr??ng
2015 Thành l?p khoa ?i?u d??ng
Thành l?p c? s? Tokai
2017 Khai gi?ng ngành Khoa h?c th? thao, khoa Khoa h?c th? thao
áp d?ng ch? ?? ?ào t?o chuyên sau cho khoa Phúc l?i x? h?i
精品人妻无码专区在线视频,AV第一福利在线导航,大香人伊一本线