MENU

Th?ng ?i?p

Tinh th?n thành l?p tr??ng

M?c tiêu chính mà ??i h?c Nihon Fukushi mu?n h??ng ??n, ?ó chính là ?ào t?o ra các sinh viên có t?m lòng nhan ái, tình h?u ngh?, có kh? n?ng ???ng ??u v?i th? thách trong giai ?o?n khó kh?n c?ng nh? có y chí v??n lên vì s? ??i m?i và ti?n b? c?a x? h?i. ?? ??t ???c m?c tiêu này, tr??ng kh?ng ch? d?ng l?i ? vi?c nghiên c?u ho?c t?p trung gi? v?ng danh ti?ng mà còn lu?n n? l?c kh?ng ng?ng trong vi?c phát huy truy?n th?ng h?c t?p và s?ng h?t mình v?i tình yêu th??ng nhan lo?i.

Ngày 1 tháng 4 n?m 1953

Ng??i sáng l?p tr??ng: Suzuki Shugaku

Th?ng ?i?p t? Ch? t?ch

Tr? thành m?t “Meister” giàu cá tính
nh? quá trình h?c t?p ?a d?ng t?i tr??ng!

??i h?c Nihon Fukushi là tr??ng ??i h?c có l?ch s? lau ??i nh?t trong h? th?ng các tr??ng ??i h?c v? phúc l?i h? 4 n?m. N?m 2017, nhà tr??ng ?? k? ni?m 60 n?m thành l?p, t? n?m 2017 tr? ?i, nhà tr??ng ?? và ?ang th?c hi?n r?t nhi?u c?i cách. N?m 2017, nhà tr??ng ?? thành l?p khoa Khoa h?c th? thao t?i c? s? Mihama, và tr? thành tr??ng ??i h?c t?ng h?p v?i 8 khoa, 10 ngành h?c. Cùng v?i vi?c thành l?p khoa m?i này, nhà tr??ng c?ng ?? th?c hi?n c?i cách, nang c?p trung tam khoa h?c th? thao, trang b? c? s? v?t ch?t ?? sinh viên có th? tr?i nghi?m, th?c hành và h?c t?p các m?n th? thao t? nhi?u góc ??. Ngoài ra, khoa Phúc l?i x? h?i c?ng ?? có nh?ng s? c?i cách nh?: b?t ??u h? 4 chuyên ngành và t? ch?c k? thi tuy?n sinh c?p h?c b?ng, v.v… Trong n?m 2018, nhà tr??ng ?? liên h?t v?i các tr??ng ti?u h?c, trung h?c c? s?, trung h?c ph? th?ng, các c? s? giáo d?c m?m non và tr??ng m?u giáo trong khu v?c mà ch? y?u là ? bán ??o Chita, ?? thành l?p vi?n nghiên c?u v?i m?c ?ích nu?i d??ng b?n ch?t phong phú c?a con ng??i, phát tri?n và hi?n th?c hóa vi?c h?c t?p m?t cách ch? ??ng, ph?i h?p và khám phá, th?ng qua h?p tác v?i các giáo viên ??a ph??ng.
N?m nay (n?m 2019), nhà tr??ng chính th?c th?c hi?n ch??ng trình giáo d?c ??nh k? d?ng t?ng h?p, giúp cho nh?ng ng??i ?ang ?i làm có th? h?c ???c ngh? nghi?p (kinh nghi?m c?ng tác) m?i t?i tr??ng. Cùng v?i vi?c thành th?o “chuyên m?n” theo ch??ng trình c?a các khoa, ngành và các trung tam, nh?ng sinh viên c?a tr??ng còn có th? h?c t?p nh?ng ki?n th?c “tiêu chu?n c?a ??i h?c Nihon Fukushi” th? hi?n 5 kh? n?ng v? “Fu-ku-shi”. Ngoài ra, trong khu v?c, nhà tr??ng c?ng c?n ??m nh?n vai trò là “Fukushi Meister” ?? xay d?ng m?t x? h?i c?ng sinh (cùng phát tri?n) mà ? ?ó t?t c? m?i ng??i ??u gi? ???c ph?m ch?t c?a con ng??i, h? tr? l?n nhau, và có th? c?m nh?n th?c s? v? “Fu-ku-shi” (Futsu - ph? bi?n, Kurashi - cu?c s?ng và Shiawase - h?nh phúc). T?i hi v?ng r?ng b?ng vi?c h?c t?p t?i tr??ng, các b?n s? tr??ng thành thành m?t Meister giàu cá tính, góp ph?n xay d?ng nên x? h?i c?ng sinh trong khu v?c và x? h?i c?ng sinh ?a v?n hóa.

Ch? t?ch ??i h?c Nihon Fukushi

Maruyama Satoru

Th?ng ?i?p t? Hi?u tr??ng

V?i vai trò là “Tr??ng ??i h?c t?ng h?p Fukushi”,
tr??ng ?ào t?o ra các chuyên gia góp ph?n t?o d?ng nên cu?c s?ng h?nh phúc cho m?i ng??i t? nhi?u l?nh v?c

??i h?c Nihon Fukushi chính là “Tr??ng ??i h?c t?ng h?p Fukushi” v?i 8 khoa, 10 ngành h?c và 4 khoa nghiên c?u sau ??i h?c. Ti?n than c?a tr??ng là tr??ng Cao ??ng C?ng ngh? X? h?i Chubu ???c thành l?p vào n?m 1953. Kh?i ??u t? m?t tr??ng ??i h?c h? 4 n?m v?i 1 khoa Phúc l?i x? h?i ??u tiên t?i Nh?t B?n ???c thành l?p vào n?m 1957, tr?i qua h?n 60 n?m, ??n nay tr??ng ?? phát tri?n thành m?t tr??ng ??i h?c l?n m?nh.
Tri?t ly mà giáo s? Suzuki Shugaku, ng??i thành l?p tr??ng ?? phát bi?u trong “Tinh th?n thành l?p tr??ng” t?i th?i ?i?m thành l?p tr??ng, v?i n?i dung “m?c tiêu chính mà nhà tr??ng mu?n h??ng ??n chính là ?ào t?o ra các sinh viên có t?m lòng nhan ái, tình h?u ngh?, có kh? n?ng ???ng ??u v?i th? thách trong th?i khó kh?n này c?ng nh? có y chí v??n lên vì s? ??i m?i và ti?n b? c?a x? h?i”, ?ang ???c ti?p t?c k? th?a, v?n d?ng vào các ho?t ??ng ?ào t?o và nghiên c?u hi?n t?i c?a tr??ng.
Tr??ng có 3 c? s? v?i 8 khoa, ?ó là ??u n?m ? bán ??o Chita thu?c t?nh Aichi, ?ay là khu v?c có thiên nhiên trù phú, và thu hút ???c s? chú y t? kh?p c? n??c v?i ho?t ??ng c? dan và ho?t ??ng NPO phát tri?n. T?n d?ng l?i th? c?a khu v?c này, t?i tr??ng, bên c?nh vi?c h?c t?p ? các gi? h?c hay các bu?i nghiên c?u chuyên ?? ???c t? ch?c t?i các c? s? c?a tr??ng, các sinh viên còn ???c m? r?ng ph?m vi h?c t?p ra bên ngoài, ?? có th? h?c t?p, nghiên c?u th?c t? t?i ch? t? các c? dan và các t? ch?c ??a ph??ng.
V?i tình hình x? h?i gi?m sinh - già hóa ngày càng ti?n tri?n trong t??ng lai, ngày càng c?n nhi?u nh?ng chuyên gia lu?n k? vai sát cánh và giúp ?? v?i nh?ng ng??i ???ng ??u v?i v?t v? khó kh?n khác nhau trong cu?c s?ng.
T?i mong mu?n t?t c? các b?n sinh viên, nh?ng ng??i có trái tim ?m áp mu?n ???c ?óng góp t? nhi?u l?nh v?c khác nhau ?? góp ph?n xay d?ng cu?c s?ng h?nh phúc cho m?i ng??i và lu?n tràn ??y nhi?t huy?t ?? thay ??i x? h?i t??ng lai b?ng chính s?c l?c c?a mình, s? nh?p h?c vào tr??ng chúng t?i.

Hi?u tr??ng tr??ng ??i h?c Nihon Fukushi

Kodama Yoshiro

精品人妻无码专区在线视频,AV第一福利在线导航,大香人伊一本线