MENU

S? gi?ng viên và sinh viên

S? gi?ng viên(Tính ??n ngày 1/5/2019)

C? c?u khoa ngành Giáo s? Phó giáo s? Tr? gi?ng T?ng c?ng
Khoa Phúc l?i x? h?i 20 14 6 40
Khoa Kinh t? 11 5 0 16
Khoa Qu?n ly d?ch v? phúc l?i (?ào t?o t? xa) 10 5 16 31
Khoa Phát tri?n tr? em 19 17 4 40
Khoa Phát tri?n d?ch v? phúc l?i qu?c t? 6 0 3 9
Khoa Khoa h?c s?c kh?e 16 10 13 39
Khoa ?i?u d??ng 8 8 13 29
Khoa Khoa h?c th? thao 10 5 11 26
T?ng c?ng 100 64 66 230

S? sinh viên(Tính ??n ngày 1/5/2019)

Khoa

Khoa Ngành T?ng c?ng
Khoa Phúc l?i x? h?i Ngành Phúc l?i x? h?i 1,706
Khoa Kinh t? Ngành Kinh t? 775
Khoa Qu?n ly d?ch v? phúc l?i (?ào t?o t? xa) 6,983
Khoa Phát tri?n tr? em Ngành Phát tri?n tr? em 678
Ngành Tam ly h?c lam sàng 474
Khoa Phát tri?n d?ch v? phúc l?i qu?c t? Ngành Phát tri?n d?ch v? phúc l?i qu?c t? 291
Khoa Khoa h?c s?c kh?e Ngành Ph?c h?i ch?c n?ng 471
Ngành K? thu?t phúc l?i 316
Khoa ?i?u d??ng Ngành ?i?u d??ng 404
Khoa Khoa h?c th? thao Ngành Khoa h?c th? thao 567
T?ng c?ng 12,665

H? Sau ??i h?c

Khoa nghiên c?u Chuyên ngành T?ng c?ng
Khoa nghiên c?u Phúc l?i x? h?i (ch??ng trình th?c s?) Chuyên ngành Phúc l?i x? h?i (?ào t?o t? xa) 75
Chuyên ngành Tam ly h?c lam sàng 22
Khoa nghiên c?u Qu?n ly y t? - phúc l?i (Ch??ng trình th?c s?) Chuyên ngành Qu?n ly y t? - phúc l?i 54
Khoa nghiên c?u Phát tri?n x? h?i qu?c t? (Ch??ng trình th?c s?) Chuyên ngành Phát tri?n x? h?i qu?c t? (?ào t?o t? xa) 58
Khoa nghiên c?u Phát tri?n x? h?i phúc l?i (Ch??ng trình ti?n s?) Chuyên ngành Phát tri?n x? h?i qu?c t? 50
Chuyên ngành Qu?n ly d?ch v? phúc l?i 4
Chuyên ngành Phát tri?n x? h?i qu?c t? (?ào t?o t? xa) 9
T?ng c?ng 272
精品人妻无码专区在线视频,AV第一福利在线导航,大香人伊一本线