MENU

Th?ng tin thi tuy?n

K? thi tuy?n sinh du h?c sinh qu?c t?

?i?u ki?n tuy?n sinh

Ng??i ?áp ?ng t?t c? các ?i?u ki?n t? m?c 1 ~ 6 ho?c b?t k? m?c nào t? 7 ~ 15 d??i ?ay.

 1. Nh?ng ng??i ?? 18 tu?i tính t?i th?i ?i?m nh?p h?c t?i tr??ng ??i h?c Nihon Fukushi
 2. Ng??i ch? có qu?c t?ch n??c ngoài
  Ngo?i tr? ng??i có t? cách l?u trú theo di?n “v?nh trú” ???c quy ??nh trong “Lu?t qu?n ly xu?t nh?p c?nh và ch?ng nh?n ng??i t? n?n”, ng??i có t? cách l?u trú theo di?n “v?nh trú ??c bi?t” ???c quy ??nh trong “Lu?t ??c bi?t v? nh?p c?nh ??i v?i ng??i t? b? qu?c t?ch theo Hi?p ??c hòa bình”, và nh?ng ng??i kh?ng ???c phép h?c t?p t?i các tr??ng ??i h?c trong n??c Nh?t B?n.
 3. Ng??i ch?a có t? cách l?u trú t?i Nh?t B?n nh?ng ?? có t? cách l?u trú ? Nh?t B?n tr??c khi nh?p h?c t?i tr??ng.
 4. Ng??i có ?? n?ng l?c ti?ng Nh?t ?? tr?i qua cu?c s?ng t?i tr??ng ??i h?c và thu?c m?t trong các tr??ng h?p sau ?ay:
  1. Ng??i có ch?ng ch? ti?ng Nh?t N2 tr? lên trong k? thi n?ng l?c ti?ng Nh?t ho?c có ch?ng ch? 2 Kyu tr? lên (k? thi n?ng l?c ti?ng Nh?t tr??c ?ay).
   *??i v?i khoa Phát tri?n phúc l?i qu?c t? thì yêu c?u ng??i có ch?ng ch? N3 tr? lên trong K? thi n?ng l?c ti?ng Nh?t.
  2. Ng??i ???c Hi?u tr??ng c?a tr??ng tr?c thu?c ?ánh giá là có n?ng l?c ti?ng Nh?t t? m?c tiêu chu?n tr? lên theo quy ??nh t?i m?c 1 và nh?n ???c ch?ng nh?n và th? gi?i thi?u t? nhà tr??ng.
 5. Ng??i có kh? n?ng chi tr? t?t c? các chi phí cho cu?c s?ng sinh ho?t ? tr??ng ??i h?c t?i Nh?t B?n cho ??n khi t?t nghi?p.
 6. Ng??i ?? t?ng ph?ng v?n ít nh?t m?t l?n v?i gi?ng viên ho?c nhan viên c?a nhà tr??ng.
 7. Ng??i ?? t?t nghi?p ho?c chu?n b? t?t nghi?p ph? th?ng trung h?c (ch??ng trình giáo d?c 12 n?m) t?i Nh?t B?n.
  (Bao g?m h?c sinh n?m th? 3 t?i tr??ng liên th?ng trung h?c c? s? và trung h?c ph? th?ng, c?p trung h?c ph? th?ng c?a tr??ng h? tr? ??c bi?t, tr??ng trung h?c chuyên nghi?p, và h?c viên c?a khóa trung h?c c?a tr??ng d?y ngh? do B? tr??ng B? giáo d?c, V?n hoá, Th? thao, Khoa h?c và C?ng ngh? Nh?t B?n ch? ??nh).
 8. Ng??i ?? t?t nghi?p ch??ng trình giáo d?c 12 n?m (h? chính quy) t?i n??c ngoài. (Tr??ng h?p ch??ng trình giáo d?c d??i 12 n?m thì ph?i là ng??i ?? t?t nghi?p ho?c chu?n b? t?t nghi?p (tr??c tháng 3 n?m 2020) khóa ?ào t?o d? b? ho?c khóa h?c c?a trung tam ?ào t?o do B? tr??ng B? giáo d?c, V?n hoá, Th? thao, Khoa h?c và C?ng ngh? Nh?t B?n ch? ??nh).
 9. Ng??i t? 18 tu?i tr? lên ?? ?? k? thi ch?ng nh?n h?c l?c (t??ng ???ng v?i vi?c t?t nghi?p ch??ng trình giáo d?c 12 n?m) t?i n??c ngoài.
  (Tr??ng h?p ch??ng trình giáo d?c d??i 12 n?m thì ph?i là ng??i ?? t?t nghi?p ho?c chu?n b? t?t nghi?p (tr??c tháng 3 n?m 2020) khóa ?ào t?o d? b? ho?c khóa h?c c?a trung tam ?ào t?o do B? tr??ng B? giáo d?c, V?n hoá, Th? thao, Khoa h?c và C?ng ngh? Nh?t B?n ch? ??nh).
 10. Ng??i ?? t?t nghi?p ho?c chu?n b? t?t nghi?p (tr??c tháng 3 n?m 2020) khóa h?c t?i tr??ng do B? tr??ng B? giáo d?c, V?n hoá, Th? thao, Khoa h?c và C?ng ngh? Nh?t B?n ch? ??nh (t??ng ???ng v?i tr??ng trung h?c ph? th?ng) ? n??c ngoài mà ?áp ?ng ?? ?i?u ki?n do B? tr??ng B? giáo d?c, V?n hoá, Th? thao, Khoa h?c và C?ng ngh? Nh?t B?n ch? ??nh (ch?ng h?n ng??i ???c coi là ?? t?t nghi?p ch??ng trình ?ào t?o 11 n?m tr? lên, v.v..).
 11. Ng??i ?? t?t nghi?p ho?c chu?n b? t?t nghi?p (tr??c tháng 3 n?m 2020) tr??ng dành cho ng??i n??c ngoài t?i Nh?t B?n do B? tr??ng B? giáo d?c, V?n hoá, Th? thao, Khoa h?c và C?ng ngh? Nh?t B?n ch? ??nh mà t??ng ???ng v?i tr??ng trung h?c ph? th?ng ? n??c ngoài.
  (Tr??ng h?p ch??ng trình giáo d?c d??i 12 n?m thì ph?i là ng??i ?? t?t nghi?p ho?c chu?n b? t?t nghi?p (tr??c tháng 3 n?m 2020) khóa ?ào t?o d? b? ho?c khóa h?c c?a trung tam ?ào t?o do B? tr??ng B? giáo d?c, V?n hoá, Th? thao, Khoa h?c và C?ng ngh? Nh?t B?n ch? ??nh).
 12. Ng??i ?? t?t nghi?p ho?c chu?n b? t?t nghi?p (tr??c tháng 3 n?m 2020) khóa h?c t?i trung tam ?ào t?o ? n??c ngoài mà t??ng ???ng v?i tr??ng trung h?c ph? th?ng do B? tr??ng B? giáo d?c, V?n hoá, Th? thao, Khoa h?c và C?ng ngh? Nh?t B?n ch? ??nh.
 13. Ng??i có ch?ng ch? nh?p h?c tr??ng ??i h?c c?a n??c ngoài nh? b?ng tú tài qu?c t?, b?ng t?t nghi?p ph? th?ng Abitur, b?ng tú tài Pháp, ch?ng ch? giáo d?c ph? th?ng b?c cao GCE A-level.
 14. Ng??i ?? t?t nghi?p ho?c chu?n b? t?t nghi?p (tr??c tháng 3 n?m 2020) ch??ng trình giáo d?c 12 n?m t?i c? s? giáo d?c ?? ??t ch?ng nh?n WASC, CIS, ACSI.
 15. Ng??i ?? ho?c d? ki?n ?? (tr??c tháng 3 n?m 2020) k? thi ch?ng nh?n t?t nghi?p trung h?c ph? th?ng (tr??c ?ay là k? thi ki?m tra t? cách nh?p h?c ??i h?c).
  (Ngoài ra, tr??ng h?p ch?a ?? 18 tu?i thì ph?i là ng??i ?? k? thi ch?ng nh?n tính t? ngày ti?p theo sau ngày ?? 18 tu?i)

Tuy nhiên, ??i v?i nh?ng ng??i ?? ???c nhà tr??ng cho phép nh?p h?c nh?ng n?u sau khi xác minh th?y kh?ng ?áp ?ng ?? ?i?u ki?n trên v?n s? b? h?y b? t? cách nh?p h?c.

Ph??ng pháp tuy?n ch?n

Ki?m tra ti?u lu?n (100 phút, ?i?m t?i ?a 100 ?i?m), ph?ng v?n và thuy?t trình (t?i ?a 100 ?i?m) (Th?c hi?n sau khi k?t thúc bài ki?m tra ti?u lu?n)
* T?t c? bài ki?m tra ??u th?c hi?n b?ng ti?ng Nh?t.
* Thuy?t trình t?i ?a trong kho?ng 2 phút theo n?i dung c?a tài li?u n?p ? ph?n ??u cu?c ph?ng v?n.
*S? d?ng các ch? ?? chung ? t?t c? các khoa, ngành, chuyên ngành.

S? l??ng tuy?n sinh

Khoa Ngành Khóa h?c S? l??ng tuy?n sinh*
L?ch h?c h?c k? 1 L?ch h?c h?c k? 2
Khoa Phúc l?i x? h?i
Ngành Phúc l?i x? h?i Chuyên ngành Hành chính Tuy?n sinh v?i s? l??ng ít
Chuyên ngành Tr? em Tuy?n sinh v?i s? l??ng ít
Chuyên ngành Y t? Tuy?n sinh v?i s? l??ng ít
Chuyên ngành Phúc l?i con ng??i Tuy?n sinh v?i s? l??ng ít
Khoa Giáo d?c - Tam ly Ngành tam ly Tuy?n sinh v?i s? l??ng ít
Khoa Khoa h?c th? thao
Ngành Khoa h?c th? thao Tuy?n sinh v?i s? l??ng ít
Khoa Kinh t? Ngành Kinh t? Tuy?n sinh v?i s? l??ng ít
Khoa Phát tri?n d?ch v? phúc l?i qu?c t? Ngành Phát tri?n d?ch v? phúc l?i qu?c t? Tuy?n sinh v?i s? l??ng ít

*S? l??ng tuy?n sinh là s? sinh viên k?t h?p c?a c? l?ch h?c h?c k? 1 và l?ch h?c h?c k? 2.

Th?i khóa bi?u

L?ch h?c h?c k? 1

Th?i gian n?p ??n Th?i gian n?p ??n ??ng ky trên Internet:
T? ngày 26 tháng 8 (th? 2) ??n tr??c 10 gi? sáng ngày 20 tháng 9 (th? 6)
Th?i gian n?p phí thi tuy?n sinh/ Tr??c 1 gi? chi?u ngày 20 tháng 9 (th? 6)
Th?i gian n?p h? s?/ Mu?n nh?t là ngày 24 tháng 9 (th? 3)
Ngày thi và ??a ?i?m thi Ngày 13 tháng 10 (ch? nh?t)
T?i tr??ng Nihon Fukushi (c? s? Mihama), Fukuoka
Th?ng báo trúng tuy?n Ngày 18 tháng 10 (th? 6)
Th? t?c nh?p h?c Th? t?c l?n 1 T? ngày 22 tháng 10 (th? 2) ??n ngày 30 tháng 10 (th? 3), tính theo d?u b?u ?i?n
N?p ti?n tr??c 3 gi? chi?u ngày 29 tháng 10 (th? 3)
Th? t?c l?n 2 T? ngày 24 tháng 2 (th? 2) ??n ngày 3 tháng 3 (th? ba), tính theo d?u b?u ?i?n N?p ti?n tr??c 3 gi? chi?u ngày 3 tháng 3 (th? ba)

L?ch h?c h?c k? 2

Th?i gian n?p ??n Th?i gian n?p ??n ??ng ky trên Internet:
T? ngày 2 tháng 12 (th? 2) ??n tr??c 10 gi? sáng ngày 9 tháng 1 (th? 5)
Th?i gian n?p phí thi tuy?n sinh / Tr??c 1 gi? chi?u ngày 9 tháng 1 (th? 5)
Th?i gian n?p h? s? / Mu?n nh?t là ngày 10 tháng 1 (th? 6)
Ngày thi và ??a ?i?m thi Ngày 15 tháng 2 ( th? 7)
T?i tr??ng Nihon Fukushi (c? s? Mihama), Fukuoka
Th?ng báo trúng tuy?n Ngày 21 tháng 2 (th? 6)
Th? t?c nh?p h?c T? ngày 24 tháng 2 (th? 2) ??n ngày 3 tháng 3 ( th? 3), tính theo d?u b?u ?i?n N?p ti?n tr??c ngày 3 tháng 3 (th? 3)
*Kh?ng phan bi?t th? t?c l?n 1 và l?n 2

Phí thi tuy?n

??ng ky 1 nguy?n v?ng 25.000 yên *Kh?ng áp d?ng ??ng ky nhi?u nguy?n v?ng

V? vi?c h? tr? tài chính dành cho du h?c sinh qu?c t? du h?c t? túc

Tr??ng ??i h?c Nihon Fukushi có ch? ?? mi?n gi?m h?c phí cho du h?c sinh n??c ngoài di?n du h?c t? túc mà c?n ???c h? tr? v? kinh t? và có nhan cách, thành tích h?c t?p t?t (c?n ??ng ky).

Sinh viên m?i nh?p h?c ???c mi?n m?t n?a h?c phí c?a n?m h?c ??u tiên, t? n?m th? 2 tr? ?i thì t? l? mi?n gi?m s? khác nhau tùy theo k?t qu? ?ánh giá thành tích và s? tín ch? ??t ???c (mi?n gi?m t?i ?a 65%).
*Tuy nhiên, ch? áp d?ng v?i nh?ng sinh viên có t? cách l?u trú theo di?n “Du h?c”.

Tr??ng h?p sinh viên ?? N1 c?a K? thi n?ng l?c ti?ng Nh?t thì có th? ??ng ky “H?c b?ng khuy?n khích ??c bi?t dành cho du h?c sinh n??c ngoài theo di?n du h?c t? túc” (200,000 JPY/n?m). (??i t??ng ???c c?p h?c b?ng là nh?ng ng??i ??ng ky tr??c tháng 9 c?a n?m h?c th? 4)
*Tuy nhiên, ch? áp d?ng v?i nh?ng sinh viên có t? cách l?u trú theo di?n “Du h?c”, “?oàn t? gia ?ình”, “V?/Ch?ng c?a ng??i Nh?t”, “??nh trú”.

Liên h?

Phòng th?ng tin tuy?n sinh Tr??ng ??i h?c Nihon Fukushi
Okuda, Mihama-cho, Chita-gun, Aichi-ken, 470-3295 Japan

TEL. +81-569-87-2212

精品人妻无码专区在线视频,AV第一福利在线导航,大香人伊一本线