MENU

Khoa Giáo d?c - Tam ly

Vào tháng 4 n?m 2020, “khoa Giáo d?c – Tam ly” bao g?m ngành Phát tri?n tr? em (h?c v? “ch?m sóc tr?” và “giáo d?c”) và ngành Tam ly h?c (h?c v? “tam ly” m?t cách ?a d?ng) s? ???c b?t ??u.

Ngành Phát tri?n tr? em

Chuyên ngành Ch?m sóc tr? - Giáo d?c m?m non

?ào t?o ra nh?ng nhan viên ch?m sóc tr? em có th? s? d?ng tri?t ?? nh?ng ki?n th?c chuyên m?n vào nh?ng tình hu?ng th?c t? c?a m?i tr? em. Sinh viên ???c ?ào t?o v? suy ngh?, n?i dung, ph??ng pháp ch?m sóc và nu?i d??ng tr? phù h?p v?i s? phát tri?n c?a tr?, ch? y?u t?p trung vào th?i k? nh? nhi, c?ng nh? các ph??ng pháp nu?i d??ng tam h?n và th? ch?t c?a tr? nh? am nh?c, t?o hình, t?p th? d?c, v.v… Các ki?n th?c có ???c t? các m?n h?c có th? ???c ?ào sau h?n n?a nh? nghiên c?u các bài t?p chuyên m?n v?i nhi?u ch? ?? phong phú ho?c nhóm các m?n h?c t?i tòa nhà th?c hành.

Chuyên ngành Giáo d?c ti?u h?c - Khóa h?c v? Giáo d?c ti?u h?c

T?n d?ng các thành qu? giáo d?c, nghiên c?u c?a tr??ng v? phúc l?i x? h?i ?? ?ào t?o ra nh?ng giáo viên có t?m nhìn v? phúc l?i. Bên c?nh vi?c h?c t?p n?i dung các m?n h?c và h?c v? ph??ng pháp gi?ng d?y, sinh viên c?ng ???c h?c v? các v?n ?? giáo d?c liên quan ??n tr? em và gia ?ình trong x? h?i hi?n ??i. Ngoài ra, sinh viên c?ng ???c h?c v? các ki?n th?c liên quan ??n nh?ng khuy?t t?t v? th? ch?t ho?c tinh th?n và ???c xay d?ng kh? n?ng x? ly các tình hu?ng ?a d?ng trong m?i tr??ng giáo d?c th?c t?.

Chuyên ngành Giáo d?c ti?u h?c - Khóa h?c v? Giáo d?c h? tr? chuyên bi?t

?ay là m?t trong s? ít các khóa h?c trên toàn qu?c t?i các tr??ng ??i h?c t? th?c v?i tr?ng tam là h?c v? các ki?n th?c chuyên m?n liên quan ??n giáo d?c h? tr? ??c bi?t. Bên c?nh các ki?n th?c c? b?n v? giáo d?c ? tr??ng h?c, sinh viên c?ng ???c h?c các m?n h?c chuyên m?n ?? th?u hi?u ???c nh?ng tr? em có nh?ng khuy?t t?t ?a d?ng. Sau khi t?t nghi?p, sinh viên s? tr? thành các giáo viên ti?u h?c, giáo viên t?i các tr??ng h? tr? ??c bi?t, ph? trách gi?ng d?y nh?ng tr? em có nhu c?u ??c bi?t ho?c nh?ng tr? em có khuy?t t?t.

Ngành tam ly

?ào t?o ra nh?ng chuyên gia tam ly có th? n?m b?t “tam ly” c?a con ng??i trong x? h?i ?ang bi?n ??i t?ng ngày và có th? làm vi?c ? nhi?u l?nh v?c khác nhau. Các sinh viên ???c h?c v? tam ly h?c v?i ph?m vi r?ng l?n trong su?t 4 n?m h?c, và t? n?m th? 2 tr? ?i, sinh viên s? ???c ch?n ph??ng pháp v?n d?ng tam ly h?c mà b?n than h??ng ??n t? 3 ??n v?, ?ó là ??n v? tam ly h?c lam sàng, ??n v? phát tri?n – phúc l?i, ??n v? ?ng d?ng – x? h?i, ?? có th? h?c sau h?n.

C? s?, thi?t b?

Nhà tr??ng trang b? ??y ?? các thi?t b? v? ch?m sóc tr?, ?ào t?o và tam ly, nh? “phòng th?c hành ch?m sóc tr?” m? ph?ng theo m? hình tr??ng m?u giáo và nhà tr?, “phòng th?c hành m? thu?t” và “phòng th?c hành am nh?c” giúp sinh viên có th? h?c t?p v? m? thu?t và ph??ng pháp hu?n luy?n am nh?c, và “phòng h?c v? tam ly h?c” có ??y ?? các ?? dùng, v?t d?ng ?? th?c hành v? tam ly.

Ngành Phát tri?n tr? em

 • Tòa nhà s? 15 Nhìn t? bên ngoài

 • Phòng h?c các m?n h?c s? 1

 • Phòng h?c các m?n h?c s? 2

 • Phòng th?c hành m? thu?t

 • Phòng th?c hành n?u ?n

 • Phòng th?c hành khoa h?c

 • Phòng th?c hành ch?m sóc tr?

 • Phòng th?c hành am nh?c

 • Phòng th?c hành cá nhan

Ngành tam ly

 • Phòng h?c tam ly h?c lam sàng

 • Phòng h?c phan tích hành vi

 • Phòng h? tr? phát tri?n tr? em

 • Tòa nhà s? 9 Nhìn t? bên ngoài

 • Phòng h?c th?ng tin

 • Phòng h?c tam ly h?c x? h?i

 • Phòng h?c tam ly h?c nh?n th?c

 • Phòng h?c tam ly h?c phát tri?n

 • H?i tr??ng t?ng 2

精品人妻无码专区在线视频,AV第一福利在线导航,大香人伊一本线