MENU

Khoa Kinh t?

T?i sao l?i có ngành Kinh t? trong tr??ng ??i h?c v? phúc l?i? Kinh t? h?c là m?t m?n h?c ?? c?p ??n m?t x? h?i giàu có - n?i m?i ng??i có th? s?ng h?nh phúc, cùng các n? l?c ?? th?c hi?n ?i?u ?ó. ?ay là m?n h?c có liên k?t ch?t ch? v?i phúc l?i. Khoa Kinh t? ???c thành l?p t? n?m 1976 v?i m?c ?ích ?ào t?o và phát tri?n ngu?n nhan l?c bi?t quan tam ??n h?nh phúc c?a t?t c? m?i ng??i và có kh? n?ng thúc ??y n?n kinh t?. X? h?i Nh?t B?n ?ang ? trong giai ?o?n ng?ng t?ng tr??ng kinh t? cao ?? và các v?n ?? x? h?i ?ang ngày càng tr? nên nghiêm tr?ng. Do ?ó, ngoài ly thuy?t v? kinh t? và qu?n ly, nhà tr??ng c?ng chú tr?ng vào vi?c t? h?c. Nhà tr??ng hi?n ?ang k?t h?p can b?ng gi?a các c? h?i h?c t?p mang tính ho?t ??ng t?i ??a ph??ng, tiêu bi?u là “D? án nghiên c?u khu v?c”, và h?c t?p mang tính th?c t? th?ng qua vi?c m?i gi?ng viên th?nh gi?ng ??n t? các ngành c?ng nghi?p và t? ch?c t? nhan , v.v... Nhà tr??ng còn t? ch?c “Khóa h?c kinh t? khu v?c” nh?m góp ph?n vào vi?c xay d?ng x? h?i c?ng ??ng có ??i s?ng tho?i mái và “Khóa h?c qu?n ly phúc l?i y t?” h? tr? cho nhu c?u ch?m sóc y t? và phúc l?i ?ang t?ng cao trong x? h?i già hóa có t? l? sinh th?p nh? hi?n nay.

Ngành Kinh t?

Chính sách tuy?n sinh

1.??i t??ng sinh viên ??ng ky

??i t??ng ti?p nh?n c?a khoa là nh?ng sinh viên có y chí và n? l?c th?c hi?n nh?ng n?i dung sau.

 • H?c v? kinh doanh, ch?m sóc y t? và phúc l?i, có th? ??a ra nh?ng y t??ng và d? án m?i trong nh?ng l?nh v?c này và ch?p nh?n th? thách
 • Tham gia ch??ng trình vì c?ng ??ng nh?m góp ph?n vào vi?c truy?n s?c s?ng cho khu v?c và ho?t ??ng phúc l?i
 • Tham gia các ho?t ??ng t? nguy?n nh? th? thao, v?n hóa và ho?t ??ng tình nguy?n, v.v...
 • N?m b?t v?n ?? th?ng qua vi?c thu th?p và phan tích th?ng tin b?ng các ph??ng ti?n khác nhau, bao g?m c? ICT (c?ng ngh? th?ng tin)
 • S? d?ng t? duy logic ?? ??a ra ph??ng án gi?i quy?t các v?n ?? ?? ???c tìm th?y
 • V?n d?ng các tiêu chu?n c?a ??i h?c Nihon Fukushi vào th?c ti?n

2. K? n?ng c?n có tr??c khi nh?p h?c

Sinh viên có nh?ng th? m?nh sau ?ay tr??c khi nh?p h?c s? ???c ?ánh giá cao.

 • Có ki?n th?c và k? n?ng c? b?n ? m?c trung h?c ph? th?ng.
 • Có kh? n?ng làm vi?c nhóm và giao ti?p v?i m?i ng??i xung quanh th?ng qua vi?c tham gia vào các ho?t ??ng c?a khoa nh? ho?t ??ng c?a h?i h?c sinh, các cau l?c b? th? thao (k? c? vai trò qu?n ly) và cau l?c b? v?n hóa, v.v..., ho?c nhi?u ho?t ??ng khác nhau trong c?ng ??ng.
 • N? l?c h?c t?p và ??t ???c nhi?u thành tích nh? v??t qua các k? thi ch?ng ch?, v.v... ?? ??t ???c trình ?? và k? n?ng ???c x? h?i c?ng nh?n nh? ch?ng ch? k? toán do t? ch?c ZENSHO c?p, ch?ng ch? k? toán do JCCI c?p, ch?ng ch? ti?ng Anh, TOEIC, ng??i bu?n bán, ng??i ?ào t?o nhan viên ?i?u d??ng m?i vào, v.v...
 • Lu?n ghi nh? ph?i “xay d?ng m?i quan h? b?n bè t?t” trong qu?ng th?i gian ?i h?c, có th? th?u hi?u c?m xúc c?a ng??i khác (nh?ng ng??i d? b? t?n th??ng trong x? h?i) tr??c khi hành ??ng.
 • Hi?u r? các tiêu chu?n c?a ??i h?c Nihon Fukushi.

3. Cách th?c tuy?n ch?n

 • Trong cách tuy?n ch?n t?p trung, bên c?nh vi?c th?c hi?n phan lo?i qua k? thi tuy?n sinh theo ?i?u ki?n tuy?n sinh, nhà tr??ng còn ?ánh giá các k? n?ng c?n có tr??c khi nh?p h?c qua bài thi t? lu?n và ph?ng v?n, v.v... d?a trên 3 y?u t? trong thành tích h?c t?p và tiêu chu?n c?a ??i h?c Nihon Fukushi.
 • Trong cách tuy?n ch?n qua ti?n c?, nhà tr??ng s? nh?n gi?y ti?n c? t? các tr??ng trung h?c, sau ?ó ?ánh giá h?c l?c và các k? n?ng c?n có tr??c khi nh?p h?c qua bài ki?m tra ti?u lu?n và bài báo cáo sau khi tham gia bài gi?ng v? x? h?i và kinh t?.
 • Trong cách tuy?n ch?n th?ng th??ng, nhà tr??ng s? ?ánh giá h?c l?c qua các n?m trung h?c b?ng cách l?a ch?n nhi?u m?n h?c khác nhau.

Chính sách ch??ng trình gi?ng d?y

Nhi?m v? c?a khoa Kinh t? là h??ng t?i xay d?ng x? h?i phúc l?i theo m? hình h?p tác, nghiên c?u ki?n th?c chuyên m?n v? kinh t? khu v?c và y t? phúc l?i th?ng qua ti?p thu ki?n th?c c?a các m?n kinh t? h?c - qu?n tr? h?c và các m?n có liên quan khác, ?ào t?o ra nh?ng ng??i có k? n?ng t? duy và hành ??ng ?úng ??n. ?? làm ???c ?i?u này, chúng t?i ?? xay d?ng 2 ch??ng trình ?ào t?o: (1) Kinh t? khu v?c và (2) Qu?n ly ?i?u hành y t? - phúc l?i.

?ào t?o n?m ??u tiên

Tìm hi?u nh?ng ki?n th?c c? b?n c?a toàn b? ch??ng trình h?c t?i Khoa Kinh t?. S?p x?p phan b? các m?n h?c trang b? cho sinh viên k? n?ng ??c hi?u và vi?t bài lu?n, m?n toán h?c c?n cho m?n kinh t? h?c và qu?n tr? h?c, các m?n h?c cung c?p ki?n th?c c?n thi?t trong vi?c thúc ??y quá trình h?c t?p nh? ti?ng Anh, v.v... Ngoài ra, khoa c?ng s? phan b? các m?n h?c giúp nang cao s? quan tam c?a sinh viên ??n khu v?c.

?ào t?o c? b?n

Ch??ng trình g?m có các m?n h?c t?ng h?p c? b?n giúp sinh viên ti?p thu nh?ng ki?n th?c hi?n ??i c?n ph?i n?m v?ng. ??c bi?t là giúp sinh viên trang b? cho b?n than các k? n?ng phan tích và n?m b?t th?ng tin v? x? h?i, kinh t?, y t? và phúc l?i (x? ly th?ng tin, nhìn nh?n v?n ??, kh? n?ng t? duy logic và kh? n?ng phán ?oán). Ngoài ra, trong các bài t?p c? b?n, sinh viên s? ph?i làm bài c? s? ly thuy?t, ph??ng pháp nghiên c?u và trình bày và th?c hi?n nghiên c?u t?p trung vào th?o lu?n và phát bi?u. Thêm vào ?ó, khoa s? phát tri?n các k? n?ng ho?t ??ng trong c?ng ??ng, trang b? cho sinh viên kh? n?ng ?i?u tra c?ng nh? kh? n?ng t? h?c th?ng qua các m?n h?c yêu c?u kh?o sát th?c ??a.

?ào t?o chuyên m?n

Khoa s? phan b? các m?n h?c c?n thi?t cho c? hai ch??ng trình và t?p trung vào nghiên c?u th?c hành chuyên m?n. Các m?n h?c ??i c??ng giúp sinh viên v?n d?ng toàn b? nh?ng ki?n th?c ?? ???c h?c ?? vi?t lu?n v?n t?t nghi?p trong l?nh v?c chuyên m?n. Ngoài ra, khoa c?ng s? ??a ra ?i?u ki?n t?t nghi?p xét theo các m?n h?c có th? ?ng d?ng vào x? h?i trong n?m th? 4.

 • Khóa h?c v? Kinh t? khu v?c

  ?ay là khóa ?ào t?o ngu?n nhan l?c có th? truy?n s?c s?ng cho c?ng ??ng ??a ph??ng c?ng nh? góp ph?n vào vi?c xay d?ng x? h?i giúp m?i ng??i có ???c cu?c s?ng tho?i mái.

 • Khóa h?c v? Qu?n ly y t? phúc l?i

  ?ay là khóa h?c b?i d??ng kh? n?ng qu?n ly các t? ch?c liên quan ??n s?c kh?e, y t? và phúc l?i nh? các t? ch?c y t?, c?ng ty phúc l?i x? h?i, t? ch?c NPO, v.v...

?ào t?o ngh? nghi?p

T? n?m th? 1 ??n n?m th? 3, nhà tr??ng s? xác ??nh l? trình sau khi t?t nghi?p c?a sinh viên ?? phan b? các m?n h?c. Ho?t ??ng th?c t?p t?i n?i làm vi?c t? nh?ng n?m ??u là m?t trong nh?ng n?i dung ?ào t?o c?a ch??ng trình. Các m?n h?c trong ch??ng trình ?ào t?o ngh? nghi?p kh?ng ch? giúp sinh viên nang cao ki?n th?c v? c?ng vi?c mà còn trang b? cho h? thái ?? làm vi?c d?a trên s? th?ng c?m và h?p tác v?i ng??i khác, có th? nh?n th?c s? t?n t?i c?a các thành viên khác nhau khi hành ??ng trong c?ng ??ng. Ngoài ra, nhà tr??ng s? trang b? cho sinh viên các k? n?ng th?c t? ?? tìm vi?c th?ng qua ho?t ??ng tìm ki?m vi?c làm t? s? thích c?ng vi?c b?ng cách s?p x?p các m?n h?c v? ngh? nghi?p m?t cách có h? th?ng.

Ch?ng ch?

Sinh viên có th? ??t ???c ch?ng ch? ?i?u tra viên x? h?i và ch?ng ch? tham gia k? thi ki?m tra kh? n?ng qu?n ly ?i?u hành ho?t ??ng y t?. Ngoài ra, chúng t?i còn b?i d??ng các giáo viên chuyên ngành x? h?i dành cho “m?n X? h?i ? b?c trung h?c c? s?”, “m?n C?ng dan ? b?c trung h?c ph? th?ng” và “m?n L?ch s? và ??a ly ? b?c trung h?c ph? th?ng”.

Khóa h?c v? Kinh t? khu v?c

?ay là khóa ?ào t?o ngu?n nhan l?c ho?t ??ng trong các c?ng ty, nh?t là c? quan chính ph? hay t? ch?c tài chính, góp ph?n vào vi?c truy?n s?c s?ng cho c?ng ??ng ??a ph??ng và xay d?ng x? h?i lành m?nh tho?i mái cho t?t c? m?i ng??i.

Khóa h?c v? Qu?n ly ?i?u hành y t? - phúc l?i

?ay là khóa h?c ch? có t?i ??i h?c Nihon Fukushi nh?m ?ào t?o và phát tri?n ngu?n nhan l?c ho?t ??ng trong các c? s? y t?, c? s? phúc l?i, t? ch?c NPO, c?ng nh? các c?ng ty liên quan ??n phúc l?i y t? - l?nh v?c ?ang t?ng tr??ng.

精品人妻无码专区在线视频,AV第一福利在线导航,大香人伊一本线