MENU

Khoa Phúc l?i x? h?i

?ay là khoa Phúc l?i x? h?i h? 4 n?m ??u tiên ???c thành l?p t?i Nh?t B?n v?i l?ch s? h?n 60 n?m. R?t nhi?u các sinh viên sau khi ra tr??ng ?ang làm vi?c ? các l?nh v?c ?a d?ng nh? hành chính, y t?, phúc l?i, c?ng nghi?p, giáo d?c, v.v… trên toàn qu?c.Ngoài vi?c h? tr? các ho?t ??ng giáo d?c th?c hành và tìm vi?c làm cho sinh viên ?ang theo h?c, m?ng l??i ngu?n nhan l?c này sau khi t?t nghi?p còn giúp k?t n?i các cá nhan v?i nhà tr??ng ngay trong c?ng vi?c th?c t? c?a mình. Bên c?nh ?ó, 40 gi?ng viên chuyên trách ??u là nh?ng ng??i n?m v?ng các l?nh v?c chuyên ngành ?a d?ng có th? ?áp ?ng m?i s? thích và m?i quan tam c?a sinh viên. T? n?m 2017, nhà tr??ng ?? thành l?p 4 chuyên ngành nh?m thúc ??y ch??ng trình ?ào t?o chuyên sau t?ng c??ng phù h?p v?i l? trình h?c lên c?a sinh viên sau này. Ngoài m?c tiêu ??t ???c ch?ng ch? qu?c gia “nhan viên phúc l?i x? h?i” trong t?t c? các chuyên ngành, nhà tr??ng còn h? tr? sinh viên ??t ???c nhi?u lo?i b?ng c?p, ??c bi?t là “nhan viên ch?m sóc s?c kh?e tam th?n”, “giáo viên m?u giáo”. ?ay là khoa s? ?ào t?o và phát tri?n ngu?n nhan l?c có chuyên m?n v?ng ch?c cùng v?i t?m hi?u bi?t sau r?ng ?? nhìn nh?n con ng??i và x? h?i, có trách nhi?m xay d?ng m?t x? h?i mà m?i ng??i ??u ???c tran tr?ng.

Ngành Phúc l?i x? h?i

Chuyên ngành Hành chính

B?i d??ng cho các v? trí hành chính và phúc l?i nói chung c?a qu?c gia - t?nh, thành ph? - th? tr?n, làng x?. Cung c?p ch??ng trình h?c phù h?p cho ng??i mu?n tr? thành chuyên gia trong l?nh v?c t? pháp nh? các ?i?u viên trong Tòa án gia ?ình, v.v...

Chuyên ngành Tr? em

?ào t?o các chuyên gia h? tr? tr? em và gia ?ình, nh? c?ng ch?c làm vi?c t?i Trung tam t? v?n tr? em, giáo viên m?u giáo làm vi?c t?i các tr??ng m?u giáo ho?c t? ch?c phúc l?i tr? em, nhan viên x? h?i tr??ng h?c, v.v...

Chuyên ngành Y t?

B?i d??ng tr? thành nhan viên y t? x? h?i làm vi?c t?i b?nh vi?n, nhan viên ch?m sóc s?c kh?e tam th?n làm vi?c trong b?nh vi?n tam th?n, trung tam y t?, c? s? dành cho ng??i khuy?t t?t, v.v...

Chuyên ngành Phúc l?i con ng??i

?ào t?o và phát tri?n ngu?n nhan l?c có th? s? d?ng ki?n th?c và k? n?ng phúc l?i trong nhi?u l?nh v?c nh? giáo d?c và kinh doanh, nh?t là nhan viên x? h?i làm vi?c t?i các c? s? d??ng l?o và ng??i khuy?t t?t.

精品人妻无码专区在线视频,AV第一福利在线导航,大香人伊一本线