MENU

Khoa Khoa h?c s?c kh?e

Mu?n ?i ??n n?i mình thích vào b?t c? lúc nào và làm ?i?u mình mu?n b?ng chính n?ng l?c c?a b?n than. Tr? em, ng??i cao tu?i và c? nh?ng ng??i b? khuy?t t?t v? tinh th?n và th? ch?t ??u có cùng suy ngh? nh? v?y. Con ng??i s? ? tr?ng thái kh?e m?nh v? tinh th?n và th? ch?t chính là khi b?n than có th? tr?i qua các ho?t ??ng trong cu?c s?ng hàng ngày m?t cách t? do, kh?ng có tr? ng?i, có th? làm nh?ng vi?c mình thích, tho?i mái c?m nh?n c?nh ??p b?n mùa và t?n h??ng c?m giác vui v? h?nh phúc, t? ?ó t?o nên cu?c s?ng phong phú ch?t l??ng cao. V?i mong mu?n b?t c? ai c?ng có th? tr?i qua m?t cu?c s?ng t??i ??p, ??i h?c Nihon Fukushi ?? tri?n khai khoa Khoa h?c s?c kh?e v?i nh?ng n? l?c theo 2 h??ng chính ?ó là ch?m sóc ph?c h?i ch?c n?ng, ch?m sóc ?i?u d??ng ???c th?c hi?n b?i “con ng??i” và h? tr? ch?m sóc b?i “v?t d?ng và m?i tr??ng” nh? d?ng c? phúc l?i và nhà ? kh?ng rào c?n (Barrier‐free House). Bên c?nh vi?c cung c?p nh?ng ki?n th?c và quan ?i?m phúc l?i v? th? ch?t và tinh th?n c?a con ng??i, khoa Khoa h?c s?c kh?e còn giúp sinh viên trang b? k? thu?t chuyên m?n th?c t? và ?ào t?o ngu?n nhan l?c có th? làm vi?c chuyên nghi?p ngay sau khi t?t nghi?p.

Ngành Ph?c h?i ch?c n?ng

Chuyên ngành v?t ly tr? li?u

Chuyên ngành v?t ly tr? li?u s? giúp sinh viên h?c t?p các ph??ng pháp xay d?ng, ph?c h?i và duy trì cu?c s?ng kh?e m?nh v?i t? khóa chính là “ho?t ??ng”. Kh?ng ch? x? ly các v?n ?? v? khuy?t t?t, sinh viên còn ???c ?ào t?o ?? tr? thành chuyên viên v?t ly tr? li?u có th? ho?t ??ng trong nhi?u l?nh v?c.

Chuyên ngành tr? li?u c? n?ng

Chuyên ngành tr? li?u c? n?ng ???c thành l?p nh?m m?c ?ích xay d?ng cu?c s?ng kh?e m?nh d?a trên quan ?i?m c?a ng??i b?nh và ng??i khuy?t t?t. Khoa chuyên ?ào t?o và phát tri?n n?ng l?c giúp sinh viên có th? phát huy chuyên m?n tr? li?u c? n?ng trong nhi?u l?nh v?c t? khoa h?c th?n kinh ??n phúc l?i x? h?i.

Chuyên ngành ch?m sóc

Chuyên ngành ch?m sóc ???c thành l?p nh?m m?c tiêu ?ào t?o ??i ng? chuyên viên ch?m sóc có ki?n th?c r?ng và k? n?ng cao v? ch?m sóc s?c kh?e, y t? và phúc l?i. Chuyên ?ào t?o và phát tri?n n?ng l?c chuyên m?n giúp sinh viên có th? ho?t ??ng v?i ki?n th?c và k? n?ng ch?m sóc cao t?i n?i làm vi?c trong khu v?c.

C? s?, thi?t b?

  • Phòng th?c hành ?ánh giá ch?c n?ng v?n ??ng (phòng th?c hành li?u pháp th? d?c)

  • Thi?t b? phan tích ho?t ??ng 3 chi?u

  • Máy ?o dao ??ng tr?ng tam

  • Phòng ?o ?ánh giá ch?c n?ng sinh ly

  • Phòng th?c hành ?i?u d??ng

Ngành K? thu?t phúc l?i

Chuyên ngành k? thu?t th?ng tin

Ngoài ra, tr??ng còn ?ào t?o các k? n?ng ?? sinh viên có th? phát tri?n nh?ng thi?t b? h? tr? cu?c s?ng ho?c nh?ng thi?t b? phúc l?i có s? d?ng c?ng ngh? th?ng tin và h? tr? ng??i s? d?ng m?t cách thích h?p, th?ng qua vi?c h?c t?p v? phúc l?i, ph?c h?i ch?c n?ng và c?ng ngh? h? tr? (Assistive Technology).

Chuyên ngành xay d?ng c?ng trình kh?ng rào c?n (Barrier Free)

Bên c?nh ki?n th?c chuyên m?n v? xay d?ng, ch??ng trình h?c này còn giúp sinh viên hi?u r? h?n v? thi?t k? toàn c?u, s? an toàn và an tam c?ng nh? m?i tr??ng t? nhiên. Ch??ng trình h?c h??ng ??n m?c tiêu ?ào t?o ??i ng? chuyên gia v? m?i tr??ng sinh ho?t ?áp ?ng nhu c?u th?i ??i trong t??ng lai d?a trên quan ?i?m v? xay d?ng và m?i tr??ng, n?i mà b?t c? ai t? ng??i cao tu?i, ph? n? mang thai, tr? em ??n ng??i khuy?t t?t ??u có th? s?ng vui v?, kh?e m?nh và cùng t?n t?i v?i m?i tr??ng t? nhiên.

C? s?, thi?t b?

  • Trung tam k? thu?t phúc l?i

  • Phòng ch? t?o k? thu?t s?

  • Phòng ch? t?o b?n v?

  • Phòng ch? t?o m? hình

  • Khu th?c hành sinh thái

精品人妻无码专区在线视频,AV第一福利在线导航,大香人伊一本线