MENU

Khoa Phát tri?n d?ch v? phúc l?i qu?c t?

Khi nh?c ??n c?m t? “qu?c t?”, ch?c h?n nhi?u ng??i s? ngh? ??n “n??c ngoài” hay “ti?ng Anh”. Tuy nhiên, xu h??ng qu?c t? hóa ?ang phát tri?n ? ngay t?i Nh?t B?n. Ng??i nh?p c? t? n??c ngoài, ng??i có qu?c t?ch n??c ngoài t?i Nh?t B?n qua nhi?u th? h?, ho?c ng??i Nh?t sinh ra và l?n lên ? n??c ngoài. Ngu?n g?c c?a c?m t? này kh?ng ch? gi?i h?n ? các n??c nói ti?ng Anh. Nh?t B?n ?ang h??ng t?i xay d?ng x? h?i ?a v?n hóa v?i s? pha tr?n gi?a nhi?u ng?n ng? và v?n hóa khác nhau, m?t khác v?n có ng??i cho r?ng x? h?i ?a v?n hóa chính là “x? h?i c?ng sinh” và Nh?t B?n ph?i ??i m?t v?i nhi?u v?n ??. Trong Khoa Phát tri?n d?ch v? phúc l?i qu?c t?, bên c?nh vi?c b?i d??ng “Kh? n?ng giao ti?p ?a v?n hóa” g?m có k? n?ng ti?ng Anh và CNTT*, “Kh? n?ng thúc ??y, g?i m?” ?? t?p h?p các y ki?n khác nhau và phát tri?n, “Kh? n?ng phát hi?n và gi?i quy?t v?n ?ê`”, khoa còn phát tri?n ngu?n nhan l?c góp ph?n xay d?ng m?t x? h?i c?ng sinh ?a v?n hóa. Nh?ng k? n?ng mà sinh viên ???c trang b? ch?c ch?n kh?ng ch? h?u ích ? Nh?t B?n mà còn c? trên th? gi?i.

*C?ng ngh? th?ng tin: Information and Communication Technology

Chính sách tuy?n sinh

1. ??i t??ng sinh viên ??ng ky

??i t??ng ti?p nh?n c?a khoa là nh?ng sinh viên có y chí và n? l?c th?c hi?n nh?ng n?i dung sau.

 • Nh?ng ng??i có nh?n th?c v? các v?n ?? toàn c?u nh? m?i tr??ng, nghèo ?ói, hòa bình và kh?ng ng?ng c? g?ng gi?i quy?t nh?ng v?n ?? này vì h?nh phúc c?a m?i ng??i trên th? gi?i
 • Nh?ng ng??i t?n tr?ng các giá tr? khác nhau, n? l?c trong ho?t ??ng ? các khu v?c trong và ngoài n??c th?ng qua vi?c trò chuy?n v?i nh?ng ng??i khác trong vai trò là m?t thành viên c?a x? h?i c?ng sinh ?a v?n hóa
 • Nh?ng ng??i mu?n nang cao k? n?ng giao ti?p th?c t? (kh? n?ng s? d?ng CNTT, kh? n?ng trình bày, v.v...) và kh? n?ng thúc ??y, g?i m?
 • Nh?ng ng??i mu?n nang cao kh? n?ng giao ti?p b?ng ti?ng Anh ho?c ti?ng Nh?t, c?ng nh? có y ??nh tr? thành giáo viên ti?ng Anh ho?c giáo viên ti?ng Nh?t ?? áp d?ng vào vi?c gi?ng d?y nhi?u ng?n ng? và v?n hóa khác nhau.

2. K? n?ng c?n có tr??c khi nh?p h?c

Sinh viên có nh?ng th? m?nh sau ?ay tr??c khi nh?p h?c s? ???c ?ánh giá cao.

 • Có ki?n th?c và k? n?ng c? b?n ? m?c trung h?c ph? th?ng.
 • Có kh? n?ng làm vi?c nhóm th?ng qua vi?c tham gia vào ho?t ??ng c?a h?i h?c sinh, ho?t ??ng liên quan ??n th? thao hay v?n hóa, ho?t ??ng tình nguy?n ho?c nhi?u ho?t ??ng khác nhau trong c?ng ??ng.
 • N? l?c h?c t?p và ??t ???c nhi?u thành tích nh? v??t qua các k? thi ch?ng ch?, v.v... ?? ??t ???c trình ?? và k? n?ng ???c x? h?i c?ng nh?n nh? TOEIC, ch?ng ch? ti?ng Anh, v.v...
 • Có th? giao ti?p v?i ng??i khác d?a trên quan ?i?m than thi?n.
 • Bi?t quan tam ??n x? h?i và h?nh phúc c?a nh?ng ng??i s?ng trong x? h?i ?ó.

3. Cách th?c tuy?n ch?n

Khoa ti?p nh?n nh?ng sinh viên ?áp ?ng ???c các ?i?u ki?n sau ?ay.

 • Trong cách tuy?n ch?n t?p trung, bên c?nh vi?c th?c hi?n phan lo?i qua k? thi tuy?n sinh theo ?i?u ki?n tuy?n sinh, nhà tr??ng còn ?ánh giá các k? n?ng c?n có tr??c khi nh?p h?c qua bài thi t? lu?n và ph?ng v?n, v.v... d?a trên 3 y?u t? trong thành tích h?c t?p và tiêu chu?n c?a ??i h?c Nihon Fukushi.
 • Trong cách tuy?n ch?n qua ti?n c?, nhà tr??ng s? nh?n gi?y ti?n c? t? các tr??ng trung h?c, sau ?ó ?ánh giá toàn di?n các k? n?ng c?n có tr??c khi nh?p h?c th?ng qua ph?ng v?n, bài ki?m tra ti?u lu?n và bài báo cáo sau khi tham gia bài gi?ng.
 • Trong cách tuy?n ch?n th?ng th??ng, nhà tr??ng s? ?ánh giá toàn di?n các k? n?ng c?n có tr??c khi nh?p h?c.

Chính sách ch??ng trình gi?ng d?y

Ch??ng trình ?ào t?o g?m có 4 nhóm m?n: m?n Giao ti?p ti?ng Anh/ti?ng Nh?t, m?n Phát tri?n d?ch v? phúc l?i, m?n Giáo d?c x? h?i, m?n Th?c hành d?a trên “k? n?ng truy?n ??t”, “k? n?ng nhìn nh?n”, “k? n?ng ??ng c?m” và “nh?ng k? n?ng có liên quan” trong “Tiêu chu?n c?a ??i h?c Nihon Fukushi”, nhà tr??ng s? s?p x?p phan b? các ho?t ??ng h?c t?p tích c?c t? n?m 1 ??n n?m 4 giúp sinh viên nang cao ki?n th?c và k? n?ng trong th?i gian h?c ? l?p và ? n?i làm vi?c th?ng qua vi?c th?c hành nh?ng ki?n th?c ?? h?c ngay t?i n?i làm vi?c trong và ngoài n??c.

Nhóm m?n h?c Giao ti?p ti?ng Anh/ti?ng Nh?t

?ay là h? th?ng m?n h?c ?ào t?o cho sinh viên kh? n?ng giao ti?p ti?ng Anh/ti?ng Nh?t toàn di?n có th? v?n d?ng nh? m?t c?ng c? giao ti?p nh? ???c trang b? k? thu?t t?ng h?p và ph? bi?n kh? n?ng áp d?ng CNTT trong khi v?n s? d?ng t?t c? 4 k? n?ng “??c, nghe, vi?t, nói” b?ng ti?ng Anh ho?c ti?ng Nh?t.

M?n Phát tri?n d?ch v? phúc l?i

?ay là h? th?ng m?n h?c giúp sinh viên ti?p thu các ph??ng pháp phát tri?n x? h?i phúc l?i d?a trên quan ?i?m ?a nguyên v? giao thoa v?n hóa và ho?t ??ng giáo d?c c?n thi?t trong các ho?t ??ng trong c?ng ??ng qu?c t?.

M?n Giáo d?c x? h?i

?ay là h? th?ng m?n h?c trang b? cho sinh viên các ki?n th?c c? b?n v? kinh t?, m?i liên h? gi?a qu?n ly và x? h?i, có các k? n?ng qu?n ly t? ch?c toàn th? ngoài ph?m vi qu?c gia, v?n hóa, t? ch?c (l?i nhu?n/phi l?i nhu?n) và ?ào t?o k? n?ng s? d?ng CNTT trong th?c t?.

M?n Th?c hành

?ay là m?n Th?c hành giúp t?ng h?p các ki?n th?c và k? n?ng mà sinh viên có ???c nh? h? s? n?ng l?c và lu?n án t?t nghi?p c?a t?ng sinh viên th?ng qua quá trình h?c t?p t?i Khoa.

Ch??ng trình m?i ?ào t?o nhà l?nh ??o toàn c?u

L?p h?c Super Global

?ay là l?p h?c có s? l??ng ít nh?ng sinh viên theo h?c ??u là nh?ng ng??i ?u tú, ch? tuy?n ch?n 10 ng??i có kh? n?ng s? d?ng ti?ng Anh t?t nh?t và có th?i gian du h?c chuyên ngành ti?ng Anh trong kho?ng n?a n?m. Vào h?c k? 2 c?a n?m th? hai, t?t c? sinh viên s? ???c tham gia ch??ng trình h?c t?i n??c ngoài trong kho?ng th?i gian t?i ?a là 6 tháng (có h? tr? chi phí). ??i v?i các ??a ?i?m theo h?c t?i n??c ngoài, bên c?nh các tr??ng có liên k?t h?p tác v?i ??i h?c Nihon Fukushi, sinh viên còn có th? l?a ch?n qu?c gia và khu v?c mà mình ??c bi?t quan tam. Có th? l?a ch?n nh?ng qu?c gia kh?ng s? d?ng ti?ng Anh. Ngoài ra, l?p h?c Super Global s? giúp sinh viên v? b?c tranh ??nh h??ng ngh? nghi?p ? giai ?o?n s?m nh?t và có c? h?i ti?p thu nh?ng h??ng d?n, l?i khuyên t? các sinh viên t?t nghi?p ?ang ho?t ??ng trong ngành ngh? mà b?n theo ?u?i, ??ng th?i, l?p h?c c?ng h??ng các b?n ??n con ???ng c?a m?t nhà l?nh ??o toàn c?u.

Ch??ng trình th?c t?p Global Field Internship

Nghiên c?u và làm vi?c t?i kh?p n?i trên th? gi?i và t?i San bay qu?c t? Chubu Centrair Phát tri?n ch??ng trình ?ào t?o n??c ngoài t?i M? (New York, Los Angeles), Malaysia, Vi?t Nam, Philippines, v.v... th?ng qua s? h?p tác v?i c?ng ty c? ph?n Aeon Compass chuyên h? tr? các ho?t ??ng qu?c t? c?a các doanh nghi?p và c?ng ty c? ph?n Aeon TopValu v?n là c?ng ty phan ph?i l?n. Bên c?nh ?ó, nhà tr??ng còn có m?t s? ch??ng trình ?ào t?o th?c t?p dài h?n có l??ng trên toàn c?u, ch?ng h?n nh? th?c t?p l? tan t?i khách s?n Centrair Hotel, n?i có t? l? s? d?ng lao ??ng ng??i n??c ngoài r?t cao (Có th? nh?n ch?ng ch? b?ng cách ??ng ky).

??nh h??ng ngh? nghi?p

Giáo d?c ngh? nghi?p t?i c? s? v? tinh Centrair

Di chuy?n kho?ng 19 phút b?ng tàu ?i?n Meitetsu t? c? s? Tokai là ??n “Centrair” - San bay qu?c t? Chubu. ??i h?c Nihon Fukushi hi?n ?ang tri?n khai xay d?ng các c? s? v? tinh d?a trên s? liên k?t, h?p tác gi?a doanh nghi?p và tr??ng ??i h?c. “??nh h??ng ngh? nghi?p I” là l?p h?c chuyên sau dành cho sinh viên n?m 2 ???c t? ch?c t?i c? s? v? tinh. Sinh viên s? ???c h?c t?p, tìm hi?u th?c t? v? nghi?p v? hàng kh?ng, du l?ch và kinh doanh phan ph?i toàn c?u t? các doanh nghi?p ?ang ho?t ??ng t?i san bay và khu v?c g?n san bay. Ngoài ra, các b?n còn có c? h?i tiê′p thu các k? n?ng h?u ích trong ho?t ??ng vi?c làm ??i v?i ngành hàng kh?ng và du l?ch.

Ch??ng trình h?c theo h? th?ng h?c k?

Theo h? th?ng h?c k?, ch??ng trình h?c s? ???c chia thành 4 h?c k? trong 1 n?m, sinh viên có th? tham gia 1 khóa h?c trong kho?ng 2 tháng (8 tu?n). Bên c?nh ?u ?i?m t?ng m?c ?? t? do ch? ??ng trong vi?c l?p k? ho?ch h?c t?p, ch??ng trình h?c này còn ??c bi?t giúp sinh viên ??t ???c hi?u qu? cao v?i các khóa h?c giao ti?p ti?ng Anh, ?áp ?ng yêu c?u h?c t?p chuyên sau. Ngoài ra, sinh viên s? theo h?c t?i tr??ng ??n h?c k? 3 c?a n?m th? 2, ti?p theo t? h?c k? 4 c?a n?m 2 và h?c k? 1 c?a n?m 3, sinh viên s? ???c th?c t?p và nghiên c?u h?c t?p th?c t?.

Ch??ng trình ?ào t?o giáo viên ti?ng Nh?t

Trong khu v?c bán ??o Chita, ng??i lao ??ng n??c ngoài kh?ng bi?t ti?ng Nh?t ?ang t?ng lên, t?p trung ch? y?u trong ngành c?ng nghi?p s?n xu?t và phúc l?i ch?m sóc. Vì v?y, ch??ng trình này ?? ???c b?t ??u nh?m ?áp ?ng nhu c?u c?a khu v?c v? v?n ?? “?ào t?o ti?ng Nh?t cho ng??i n??c ngoài làm vi?c t?i khu v?c”. Sinh viên s? theo h?c khóa h?c có h? th?ng t? n?m th? 1 và tham gia th?c hành gi?ng d?y ti?ng Nh?t vào n?m th? 4. Sinh viên s? ???c c?p gi?y ch?ng nh?n hoàn thành ch??ng trình h?c khi t?t nghi?p. Bên c?nh nh?ng ng??i có m?c tiêu tr? thành giáo viên d?y ti?ng Nh?t t?i Nh?t B?n, thì ch??ng trình này còn ?ào t?o phát tri?n n?ng l?c h?u ích cho nh?ng ng??i mu?n làm vi?c t?i các doanh nghi?p ho?t ??ng trong ngành c?ng nghi?p s?n xu?t và phúc l?i ch?m sóc ho?c nh?ng ng??i mu?n tr? thành tình nguy?n viên ho?t ??ng t?i n??c ngoài nh? Tình nguy?n viên H?p tác H?i ngo?i Nh?t B?n, v.v...

精品人妻无码专区在线视频,AV第一福利在线导航,大香人伊一本线