MENU

Khoa ?i?u d??ng

M?c tiêu c?a ngành ?i?u d??ng là h? tr? sao cho t?t c? m?i ng??i ??u ???c ??m b?o s?c kh?e và có th? tr?i qua cu?c s?ng ?úng ngh?a. ?? h? tr? s?c kh?e v? tinh th?n và th? ch?t cho t?t c? m?i ng??i, ?i?u quan tr?ng là b?n than nhan viên ?i?u d??ng ph?i bi?t nu?i d??ng t?m lòng nhan h?u, trang b? ki?n th?c và k? thu?t ch?m sóc chính xác c?ng nh? trao d?i n?ng l?c giao ti?p ?? có th? truy?n ??t nh?ng ?i?u này. Khi theo h?c t?i khoa ?i?u d??ng, sinh viên s? có c? h?i tìm hi?u và h?c t?p nh?ng ki?n th?c m?i làm n?n t?ng trong vi?c cung c?p d?ch v? ?i?u d??ng, ??ng th?i trang b? k? thu?t chính xác th?ng qua vi?c s? d?ng c? th? b?n than làm trung gian ?i?u d??ng ch?m sóc. Trong quá trình h?c t?p chung v?i sinh viên các khoa ??n t? nhi?u l?nh v?c khác nhau, sinh viên s? có c? h?i rèn luy?n và phát tri?n b?n than th?ng qua nh?ng bu?i giao l?u, t? ?ó có th? nu?i d??ng ??c tính t?t ??p trong m?i con ng??i ?? ??i m?t và cùng nhau h? tr? ng??i khác. H?y cùng nhau h?c t?p v? “ngành ?i?u d??ng - mang m?i ng??i ??n g?n nhau h?n” t?i Khoa ?i?u d??ng c?a Tr??ng ??i h?c t?ng h?p Fukushi. Giáo viên và nhan viên nhà tr??ng s? n? l?c h?t mình ?? h? tr? các b?n.

C? s?, thi?t b?

Vào tháng 4 n?m 2015, nhà tr??ng ?? thành l?p c? s? Tokai, ??ng th?i ??a vào s? d?ng nh?ng c? s? v?t ch?t và thi?t b? t?i tan nh?t. Trong ?ó, trang b? gi??ng th?c hành có g?n h? th?ng giám sát giúp sinh viên có th? th?c hi?n ??y ?? các bài t?p k? thu?t, ngoài ra còn trang b? c? phòng th?c hành phù h?p v?i t?ng lo?i gi? h?c. V?i màu s?c ch? ??o là màu tr?ng và kh?ng gian s?ch s?, tr??ng c?ng chú y ??n khía c?nh an ninh nh? s? d?ng th? t? ?? qu?n ly vi?c ra vào l?p c?a sinh viên. ?ay là m?i tr??ng giáo d?c mà ? ?ó sinh viên có th? chuyên tam vào vi?c h?c t?p c?a mình.

  • Phòng th?c hành m?n y tá c? s?, m?n y tá ng??i tr??ng thành

  • Phòng th?c hành m?n y tá s?c kh?e thai s?n, m?n y tá tr? em

  • Gi?ng ???ng

  • Phòng th?c hành m?n y tá s?c kh?e c?ng ??ng, m?n y tá s?c kh?e tinh th?n, m?n y tá l?o khoa

  • Phòng t? h?c

  • Phòng trang ?i?m

  • Phòng thay ??

  • Chú y ??n khía c?nh an ninh

精品人妻无码专区在线视频,AV第一福利在线导航,大香人伊一本线