MENU

Khoa Khoa h?c th? thao

Kh?ng ch? chuyên v? hu?n luy?n th? thao, sinh viên còn có th? h?c t?p và nghiên c?u th? thao t? m?i l?nh v?c nh? giáo d?c, v?n hóa, phúc l?i, y t? và qu?n ly, v.v... Ch??ng trình này ???c tri?n khai nh?m m?c tiêu xay d?ng khoa ?ào t?o có th? ?áp ?ng 360° theo b?t k? s? thích nào c?a ng??i tr?c ti?p ch?i th? thao, c?a ng??i xem, ng??i h? tr? hay b?t k? ng??i nào khác, ??ng th?i th?ng qua giáo d?c ??i h?c v?i ch? ?? th? thao, sinh viên s? có c? h?i trau d?i kh? n?ng s? d?ng th? thao trong m?i l?nh v?c nh? c?ng nghi?p, hành chính, giáo d?c, v.v..., ngoài n?i th?c hành th? thao.

C? s?, thi?t b?

Tòa nhà c?a khoa Khoa h?c th? thao ???c hoàn thi?n vào n?m 2017
“Sports Lab SALTO”

Tòa nhà “Sports Lab SALTO” ???c xay d?ng cùng v?i vi?c thành l?p khoa Khoa h?c th? thao vào tháng 4 n?m 2017. Tòa nhà ???c trang b? ??y ?? c? s? v?t là các phòng thí nghi?m nh? phòng thí nghi?m v? c? sinh h?c, phòng luy?n t?p mà có th? thi?t k? thành 3 san bóng r? theo tiêu chu?n, b? b?i n??c nóng trong nhà mà có th? ki?m tra ???c c? t? th? b?i b?ng camera d??i n??c và phòng t?p nh?y, v.v.... Ngoài ra, tòa nhà còn ???c trang b? c? m?i tr??ng ?? nghiên c?u th?c ti?n các m?n th? thao cho ng??i khuy?t t?t nh? ???ng ?i ???c thi?t k? theo m? hình hoàn toàn kh?ng có rào ch?n, b? b?i ph? có th? thay ??i ???c m?c n??c, v.v...

  • Tòa nhà c?a khoa Khoa h?c th? thao ???c xay d?ng h??ng v? phía qu?ng tr??ng trung tam c?a c? s? Mihama. Tòa nhà màu tr?ng tinh kh?i hi?n lên r? nét gi?a n?n tr?i xanh th?m.

  • Phòng luy?n t?p th? thao r?ng r?i có th? thi?t k? thành 3 san bóng r? theo tiêu chu?n.

  • Trang b? ??y ?? các thi?t b? thí nghi?m v? sinh ly h?c th? thao, tam ly h?c th? thao, c? sinh h?c, v.v… (ví d? nh? phan tích khí th? ra, ?o s?c c?, v.v…). Có th? th?c hi?n nhi?u thí nghi?m ?a d?ng.

  • Phòng t?p nh?y s? t?o thành m?t kh?ng gian r?ng n?u tháo b?c vách ng?n cách gi?a các t?m g??ng. Bi?n pháp x? ly am thanh ?? tránh ti?ng rít cho máy tr? thính c?ng ???c trang b? ??y ??.

  • Trang b? ??y ?? b? b?i n??c nóng trong nhà ngay c?nh tòa chính (sàn di ??ng: ?? sau 0 cm ~ 120 cm) v?i 6 làn 25m và 2 làn 20m. Trang b? thi?t b? giúp ki?m tra t? th? b?i t? c?nh ngang c?a b?.

  • Phan chia ??i t??ng ki?m tra v?i ng??i ph? trách ghi chép và th?c hành ki?m tra v?i máy ch?y b? Treadmill. Sinh viên có th? h?c ph??ng pháp t?p luy?n ?? kh?ng t?o thêm gánh n?ng cho c? th?.

精品人妻无码专区在线视频,AV第一福利在线导航,大香人伊一本线