MENU

H? Sau ??i h?c

Ch??ng trình sau ??i h?c c?a tr??ng ??i h?c Nihon Fukushi

?ay là ch??ng trình ???c xay d?ng d?a trên s? k?t h?p và phát tri?n t? các khoa giáo d?c v?i 4 ngành nghiên c?u (7 chuyên ngành). M?c tiêu c?a ch??ng trình sau ??i h?c là ?ào t?o ra các chuyên viên ch?m sóc, nhà nghiên c?u, nhà l?nh ??o xu?t s?c h? tr? trong l?nh v?c phúc l?i và y t?, can nh?c ??n các y?u t? x? h?i khu v?c, ngành c?ng nghi?p và x? h?i qu?c t?.

H? Sau ??i h?c: Khoa nghiên c?u Phúc l?i x? h?i (ch??ng trình th?c s?)

Chuyên ngành Phúc l?i x? h?i (?ào t?o t? xa)

?ay là chuyên ngành t?n d?ng nh?ng kinh nghi?m và ki?n th?c tích l?y phong phú c?a ch??ng trình giáo d?c sau ??i h?c do Khoa ?ào t?o sau ??i h?c Tr??ng ??i h?c Nihon Fukushi xay d?ng t? tr??c ??n nay ?? ti?n hành giáo d?c và nghiên c?u phúc l?i x? h?i quán tri?t quan ?i?m ? c? hai khía c?nh chính sách và lam sàng. ?ay là ch??ng trình ?ào t?o sau ??i h?c theo hình th?c v?a h?c v?a làm, ???c xay d?ng v?i m?c ?ích ?ào t?o và phát tri?n nhà l?nh ??o ? nh?ng n?i h? tr? phúc l?i x? h?i, sinh viên có th? theo h?c vào th?i gian r?nh th?ng qua Internet. Ch??ng trình là n?i tìm ki?m nh?ng ng??i “Mong mu?n tr? v? n?i b?t ??u ?? h?c l?i” trong quá trình làm vi?c hàng ngày, nh?ng ng??i mu?n tìm ki?m ph??ng pháp gi?i quy?t v?n ?? khó ngay tr??c m?t và nh?ng ng??i mu?n khai thác các ch? ?? phúc l?i x? h?i t??ng lai th?ng qua nghiên c?u th?c t?.

Chuyên ngành Tam ly h?c lam sàng

Trong x? h?i hi?n ??i v?i xu h??ng t? l? sinh gi?m và già hóa dan s? t?ng c?ng nh? m?c ?? chênh l?ch giàu nghèo ngày càng m? r?ng nh? hi?n nay ?? kéo theo r?t nhi?u h? l?y nh? l?m d?ng tr? em và ng??i cao tu?i, t?ng tr?m c?m và t? sát ? nhóm ng??i trung niên, tr?n h?c và s?ng bi?t l?p trong th?i gian dài, v.v... Trong tình hình nh? v?y, tam ly h?c, ??c bi?t là tam ly h?c lam sàng s? phát huy hi?u qu? trong vi?c h? tr? và hi?u r? "c?m xúc”, còn phúc l?i x? h?i h?c thì phát huy hi?u qu? trong vi?c h? tr? và hi?u r? v? m?t "cu?c s?ng”. ?ay là chuyên ngành ???c ra ??i theo xu h??ng x? h?i và yêu c?u c?a th?i ??i, m?c tiêu c?a ch??ng trình là ?ào t?o các chuyên gia v? tam ly lam sàng d?a trên nh?ng hi?u bi?t v? phúc l?i x? h?i. Trong nh?ng n?m g?n ?ay, trong l?nh v?c tam ly h?c lam sàng, vi?c ti?p c?n v?i c?ng ??ng th?ng qua giáo d?c h?c lam sàng, tam ly h?c c?ng nghi?p lam sàng, h? tr? n?n nhan t?i ph?m, v.v... ?ang ngày càng ???c chú tr?ng và chuyên ngành h?c tam ly h?c lam sàng c?ng kh?ng n?m ngoài xu th? ?ó.

H? Sau ??i h?c: Khoa nghiên c?u Qu?n ly y t? - phúc l?i (Ch??ng trình th?c s?)

Chuyên ngành Qu?n ly y t? - phúc l?i

T?i các c? s? y t? phúc l?i, n?i mà sinh viên y khoa t?t nghi?p ch??ng trình ?ào t?o sau ??i h?c s? làm vi?c, hi?n ?ang r?t c?n kh? n?ng qu?n ly trên c? hai ph??ng di?n ?ó là nhu c?u ?a d?ng c?a ng??i s? d?ng hi?n nay và các v?n ?? v? m?t qu?n ly. Vì v?y, vào tháng 4 n?m 2009, nhà tr??ng ?? thành l?p “Khoa nghiên c?u Qu?n ly y t? - phúc l?i” nh?m ?áp ?ng các yêu c?u c?a th?i ??i ngày nay. ?ay là ch??ng trình ?ào t?o sau ??i h?c có s? l??ng r?t ??ng các nhan viên ?ang làm vi?c t?i các c? s? y t?, phúc l?i theo h?c. Ch??ng trình áp d?ng vi?c gi?ng d?y theo ph??ng th?c giáo d?c Inter Professional Education (?ào t?o ?a chuyên ngành) và xay d?ng ch??ng trình h?c th?c t?. M?c tiêu ?ào t?o c?a khoa là "Chuyên viên y t? có chuyên m?n cao t?i các c? s? y t?, phúc l?i" có ki?n th?c cùng v?i s? quan tam sau s?c ??i v?i t?ng l?nh v?c qu?n ly d?ch v? phúc l?i và qu?n ly phúc l?i y t?.

H? Sau ??i h?c: Khoa nghiên c?u Phát tri?n x? h?i qu?c t? (Ch??ng trình th?c s?)

Chuyên ngành Phát tri?n x? h?i qu?c t? (?ào t?o t? xa)

H?p tác phát tri?n qu?c t? ?ang có s? chuy?n ??i t? h? tr? t?p trung vào phát tri?n kinh t? truy?n th?ng sang phát tri?n chú tr?ng vào con ng??i bao g?m giáo d?c c? b?n và phát tri?n phúc l?i khu v?c. Vì v?y, yêu c?u ??t ra ??i v?i các n??c phát tri?n, ??c bi?t là Nh?t B?n, ?ó là c?n h?p tác h? tr? nhi?u h?n t?i c? s? giáo d?c c?ng nh? h? tr? trong l?nh v?c phúc l?i khu v?c c?a các n??c ?ang phát tri?n, bên c?nh các chuyên gia phát tri?n t? tr??c ??n nay, ch??ng trình h?c này còn k? v?ng nh?ng ng??i ?ang làm vi?c bao g?m giáo viên ?ang gi?ng d?y s? tham gia vào vi?c phát tri?n x? h?i khu v?c c?a các n??c ?ang phát tri?n. ?? hoàn thành trách nhi?m phát tri?n trong t??ng lai, vi?c t?o ??ng l?c cho m?i ng??i, t?n d?ng các kinh nghi?m thích h?p, h??ng d?n phan tích chính xác v? ph??ng pháp lu?n và t?ng c??ng n?ng l?c hi?u r? v? ngu?n tài nguyên hi?u qu? c?a khu v?c ??u là nh?ng vi?c làm r?t c?n thi?t nh?m giúp xem xét các k? ho?ch c?a khu v?c cùng v?i các chuyên viên phát tri?n và c?ng ch?c nhà n??c c?a qu?c gia khác. Nhà tr??ng ?ang xay d?ng ch??ng trình nghiên c?u giáo d?c phát tri?n cho "Ch??ng trình th?c s?" c?a Khoa nghiên c?u phát tri?n x? h?i qu?c t? nh?m ?áp ?ng các yêu c?u trên.

H? Sau ??i h?c: Khoa nghiên c?u Phát tri?n x? h?i phúc l?i (Ch??ng trình ti?n s?)

Chuyên ngành Phát tri?n x? h?i qu?c t?

M?c tiêu c?a chuyên ngành phúc l?i x? h?i là giúp sinh viên trau d?i n?ng l?c ??c l?p, có th? nghiên c?u nh? nhà nghiên c?u chuyên nghi?p v? phúc l?i x? h?i, ?ào t?o và phát tri?n ngu?n nhan l?c ?óng vai trò chính trong vi?c nghiên c?u, giáo d?c phúc l?i x? h?i trong t??ng lai, bên c?nh ?ó, t?i c? s? phúc l?i x? h?i, chuyên ngành còn h??ng ??n ?ào t?o và phát tri?n ngu?n nhan l?c có kh? n?ng h?p tác và làm vi?c hi?u qu? v?i các chuyên viên c?a khu v?c h?p tác nh? nhan viên làm vi?c chuyên nghi?p có n?ng l?c h??ng d?n và nghiên c?u cao, ???c trang b? n?n t?ng phúc l?i x? h?i h?c. Ch??ng trình h?c bao g?m 3 l?nh v?c “Nghiên c?u ??c bi?t v? l?ch s? và ly lu?n phúc l?i x? h?i”, “Nghiên c?u ??c bi?t v? ly thuy?t k? ho?ch và chính sách phúc l?i x? h?i” và “Nghiên c?u ??c bi?t v? h? tr? và th?c hành phúc l?i x? h?i”.

Chuyên ngành Qu?n ly d?ch v? phúc l?i

?ay là ngành chuyên nghiên c?u ph??ng pháp “Qu?n ly y t? và phúc l?i” nh?m cung c?p liên t?c d?ch v? y t?, phúc l?i an toàn và ch?t l??ng cao cho ng??i s? d?ng. Ngoài ra, chuyên ngành còn th?ng qua các chi?n l??c, ti?p th?, k? toán, tài chính, kinh doanh ??u t? m?o hi?m ?? ti?n hành nghiên c?u ph??ng pháp qu?n ly c?a các doanh nghi?p t? nhan ?ang s?n xu?t và mua bán d?ng c?, thi?t b?, v?t li?u, thu?c, s?n ph?m tài chính, h? th?ng th?ng tin liên quan ??n phúc l?i y t? và các doanh nghi?p khác. Bên c?nh ?ó, th?ng qua vi?c nghiên c?u giáo d?c nh? trên, chuyên ngành còn ti?n hành ?ào t?o và phát tri?n các chuyên viên có chuyên m?n cao, ??c bi?t là nh?ng ng??i ?ang làm vi?c trong l?nh v?c y t?, phúc l?i và nhan viên làm vi?c t?i các doanh nghi?p ho?t ??ng trong l?nh v?c này.

Chuyên ngành Phát tri?n x? h?i qu?c t? (?ào t?o t? xa)

Chuyên ngành này ???c thành l?p vào n?m 2002, ???c ?ánh giá là ch??ng trình ?ào t?o sau ??i h?c theo hình th?c ?ào t?o t? xa, có th? truy c?p bài gi?ng t? các khu v?c trên th? gi?i th?ng qua Internet. V? m?t nghiên c?u, ch??ng trình ?óng vai trò là m?t ph?n c?a nghiên c?u “COE th? k? 21” v?i s? th?ng nh?t và h?p tác c?a t?t c? các giáo viên và h?c viên cao h?c, v? m?t giáo d?c, ?ay là ch??ng trình ?? ???c l?a ch?n vào d? án Sáng ki?n "Giáo d?c ?ào t?o sau ??i h?c h?p d?n" c?a B? Giáo d?c, V?n hóa, Th? thao, Khoa h?c và C?ng ngh? ???c tri?n khai vào n?m 2005. D?a trên nh?ng k?t qu? và kinh nghi?m ??t ???c này, ch??ng trình h??ng ??n m?c tiêu ?ào t?o và phát tri?n “Nhà nghiên c?u và chuyên viên h??ng d?n v?i chuyên m?n cao có kh? n?ng ?ào t?o và phát tri?n các chuyên gia v? phát tri?n x? h?i và giáo d?c phát tri?n”. Có th? n?m b?t chìa khóa ti?p c?n s? hình thành "x? h?i phúc l?i" t? s? phát tri?n x? h?i qu?c t? b?ng cách xem xét c? hai ph??ng di?n v? m?t ly thuy?t và t?i n?i làm vi?c, t? ?ó trau d?i n?ng l?c nh?n th?c sau s?c. Trong chuyên ngành này, nhà tr??ng t?n d?ng tri?t ?? các ?u ?i?m ??c tr?ng c?a hình th?c ?ào t?o t? xa, cung c?p n?i h?c t?p nghiên c?u ly thuy?t cho các h?c viên ?ang phát tri?n các ngh? nghi?p hàng ??u ? kh?p n?i trên th? gi?i, ??ng th?i khuy?n khích sinh viên s? d?ng m?t cách có h? th?ng các l?nh v?c ?a d?ng ? n??c ngoài và t? do nghiên c?u. ??i ng? gi?ng viên là nh?ng nhà nghiên c?u ??n t? các l?nh v?c phát tri?n x? h?i và nhà tr??ng c?ng ?ang xay d?ng h? th?ng h??ng d?n theo m?ng l??i h?p tác v?i nh?ng chuyên gia ? các khu v?c và tr??ng ??i h?c hàng ??u ? n??c ngoài. K?t h?p nghiên c?u, trao ??i th?ng tin b?ng cách s? d?ng IT ?? có th? trò chuy?n v?i ng??i dan và hi?u r? h?n v? các v?n ?? tr?ng ?i?m c?a ??a ph??ng. ??ng th?i, k?t n?i các cu?c th?o lu?n tr?c ti?p do t?t c? các gi?ng viên và h?c viên th?c hi?n v?i h??ng d?n nghiên c?u tr?c ti?p ???c th?c hi?n ? nhi?u n?i trên th? gi?i. ?ay chính là m?i tr??ng nghiên c?u mà ch??ng trình h?c này s? mang ??n cho sinh viên.

H? Sau ??i h?c: Ngành nghiên c?u ?i?u d??ng - H? sau ??i h?c (Ch??ng trình th?c s?) *?ang trong quá trình xin c?p phép thành l?p

??i h?c Nihon Fukushi d? ki?n thành l?p Ngành nghiên c?u ?i?u d??ng nh?m ?ào t?o và phát tri?n ??i ng? các nhà nghiên c?u và giáo d?c có th? ?óng góp vào vi?c tri?n khai h? th?ng ?i?u d??ng d?a trên th?c hành ?i?u d??ng chính xác giúp phát tri?n h? th?ng ch?m sóc s?c kh?e, y t? và phúc l?i.

精品人妻无码专区在线视频,AV第一福利在线导航,大香人伊一本线