MENU

Vi?n Nghiên c?u

T? ch?c nghiên c?u t?ng h?p

T? ch?c nghiên c?u t?ng h?p kh?ng ch? ch?u trách nhi?m ?i?u ch?nh và v?n d?ng các ?i?u ki?n c?a h? th?ng nghiên c?u trong giáo d?c, mà còn thành l?p "Phòng h? tr? nghiên c?u t?ng h?p", ?óng vai trò là t? ch?c th?ng nh?t nghiên c?u v? qu?n ly và thúc ??y chi?n l??c nghiên c?u tr?ng ?i?m ??c bi?t ???c th?c hi?n trong t??ng lai t?i tr??ng ??i h?c Nihon Fukushi. Hi?n t?i, T? ch?c ?ang thành l?p trung tam nghiên c?u tr?ng ?i?m ??c bi?t và Vi?n nghiên c?u có vai trò là t? ch?c liên k?t gi?a ??i h?c và ch??ng trình ?ào t?o sau ??i h?c.

Vi?n nghiên c?u - Các t? ch?c khác

Vi?n nghiên c?u phát tri?n x? h?i phúc l?i

Vi?n Nghiên c?u Phát tri?n x? h?i phúc l?i ???c thành l?p vào tháng 5 n?m 1997, k? th?a nh?ng thành t?u t? t? ch?c ti?n than là Vi?n Nghiên c?u Khoa h?c X? h?i. D?a trên c? s? tìm ki?m nh?ng sáng ki?n m?i th?ng qua vi?c t?ng h?p và liên k?t nhi?u ngành h?c c?a khoa h?c t? nhiên x? h?i nhan v?n v?i n?n t?ng là phúc l?i x? h?i, kinh t? - qu?n ly và khoa h?c th?ng tin, vi?n nghiên c?u lu?n h??ng ??n m?c tiêu phát tri?n h? th?ng x? h?i phúc l?i c?ng sinh có kh? n?ng phát tri?n liên t?c b?n v?ng, can b?ng gi?a phúc l?i, m?i tr??ng, kinh t? chú tr?ng vào con ng??i trong x? h?i c?a th? k? 21, ??ng th?i hình thành m?t x? h?i phúc l?i m?i v?i ??i t??ng chính là ng??i dan ?ang sinh s?ng d?a trên s? ??c l?p, h?p tác và tính c?ng ??ng v?i n?n t?ng là khu v?c ??a ph??ng.

Vi?n nghiên c?u t?ng h?p bán ??o Chita

Vi?n nghiên c?u t?ng h?p bán ??o Chita ho?t ??ng v?i m?c tiêu kh?o sát, phan tích và nghiên c?u m?t cách t?ng h?p l?ch s?, v?n hóa, c?ng nghi?p, ??i s?ng, v.v... c?a toàn b? bán ??o Chita v?n r?t th?nh v??ng t? th?i c? ??i và ?ang phát tri?n ?n ??nh trong quá trình b??c ??n giai ?o?n th?i hi?n ??i c?a Nh?t B?n, ??ng th?i nghiên c?u tri?n v?ng t??ng lai c?a bán ??o. Ti?n hành nghiên c?u các giá tr? mà khu v?c này ?? tích l?y trong su?t quá trình l?ch s? d?a trên quan ?i?m qu?c gia và qu?c t?. Kh?ng ch? là c? s? nghiên c?u, Vi?n nghiên c?u t?ng h?p bán ??o Chita còn h??ng ??n m?c tiêu tr? thành trung tam d?a trên c?ng ??ng và ho?t ??ng vì c?ng ??ng.

Vi?n nghiên c?u khoa h?c s?c kh?e

Vi?n nghiên c?u khoa h?c s?c kh?e h??ng m?c tiêu gi?i quy?t các v?n ?? khác nhau x?y ra trong x? h?i th?ng tin hi?n ??i t? quan ?i?m t?ng h?p. Ngoài ra, Vi?n còn h??ng ??n xay d?ng m?t h? th?ng theo ki?u c?ng sinh, ?óng vai trò là quy t?c cho x? h?i th? k? 21 nh?m xay d?ng m?t cách có h? th?ng các m?i quan h? t??ng h? gi?a t? nhiên, x? h?i và con ng??i. ?? th?c hi?n ?i?u này, chúng t?i tích c?c thúc ??y trao ??i nghiên c?u liên ngành và toàn di?n trong 3 l?nh v?c chính bao g?m ph?c h?i ch?c n?ng, c?ng ngh? h? tr? và m?i tr??ng sinh ho?t.

Trung tam k? thu?t phúc l?i

Trung tam k? thu?t phúc l?i là m?t chi nhánh c?a Vi?n nghiên c?u khoa h?c s?c kh?e, ?? ???c phát tri?n m? r?ng trong nhà tr??ng và khu v?c v?i 3 l?nh v?c ho?t ??ng chính là giáo d?c, nghiên c?u và ?óng góp cho khu v?c. Trung tam h? tr? các l?p h?c liên quan ??n c?ng ngh? th?ng tin phúc l?i nh? luy?n t?p v? c?ng ngh? h? tr?, v.v... Ngoài ra, trung tam còn th??ng xuyên tr?ng bày các d?ng c? phúc l?i nh? xe l?n, v.v..., và thi?t b? th?ng tin, ph?n m?m dành cho ng??i khuy?t t?t ?? có th? s? d?ng th? t?i trung tam và giúp các giáo viên ph? trách h? tr? t? v?n cho ng??i dan t?i ??a ph??ng. Bên c?nh ?ó, v?i vai trò là n?i nghiên c?u c?ng tác v?i nhà s?n xu?t thi?t b? phúc l?i, trung tam còn là n?i h?p tác m?t cách ch?t ch? và c?ng b? các k?t qu? nghiên c?u cho x? h?i.

Trung tam nghiên c?u tam ly h?c lam sàng

Trung tam nghiên c?u tam ly h?c lam sàng ???c thành l?p vào tháng 4 n?m 1990, ho?t ??ng v?i m?c tiêu nang cao ch?t l??ng th?c hành, giáo d?c và nghiên c?u liên quan ??n tam ly lam sàng. Bên c?nh ?ó, Phòng tham v?n tam ly h?c lam sàng có th? h? tr? t? v?n cho nh?ng ng??i g?p khó kh?n v? v?n ?? tinh th?n và các v?n ?? v? tam ly. Phòng tham v?n tam ly h?c lam sàng còn là t? ch?c giáo d?c, ?ào t?o chuyên viên tam ly lam sàng v?i chuyên ngành Tam ly lam sàng c?a ngành Nghiên c?u phúc l?i x? h?i h?c thu?c ch??ng trình ?ào t?o sau ??i h?c.

Phòng h? tr? phát tri?n tr? em

Vào tháng 4 n?m 2008, tr??ng ?? thành l?p "Phòng h? tr? phát tri?n tr? em" t?i c? s? Mihama ?? b?t ??u ho?t ??ng h? tr? t?i khu v?c bán ??o Chita. Phòng h? tr? phát tri?n tr? em ti?n hành h? tr? giáo d?c tr? m?m non và h? tr? tr? em b? r?i lo?n phát tri?n, ??ng th?i th?c hi?n các ho?t ??ng nh? ??ng ky, ?ào t?o, gi?i thi?u và phái c? sinh viên "Mental Friend" c?a nhà tr??ng cho c? s? h? tr? tr? em kh?ng ??n tr??ng trong th?i gian dài, v.v...

Trung tam nghiên c?u th?c hành ?i?u d??ng

Chuyên thúc ??y các ho?t ??ng th?c ti?n, nghiên c?u h?p tác và ?óng góp vào khu v?c b?ng cách áp d?ng giáo d?c và nghiên c?u ??c ?áo c?a khoa ?i?u d??ng.

Trung tam nghiên c?u quy ho?ch ?? th?

Ph?i h?p v?i c?ng ??ng khu v?c và thúc ??y kh?o sát nghiên c?u nh?m giúp sáng t?o xay d?ng và phát tri?n các c?ng trình khu v?c mang tính b?n v?ng.

Trung tam nghiên c?u tr?ng ?i?m ??c bi?t

Trung tam xúc ti?n nghiên c?u ch?m sóc c?ng ??ng

Ti?p n?i d? án “D? án thúc ??y các l?nh v?c h?c thu?t ch?a ???c khám phá” giai ?o?n I (2002-2006) và d? án k? ti?p, d? án giai ?o?n II (2007-2010), trung tam ?ang n? l?c trong vi?c “Phát tri?n và ?ánh giá c? s? d? li?u c?a các gi?i pháp phúc l?i khu v?c cho vi?c tái c?u trúc quan h? x? h?i” ?? ???c D? án h? tr? hình thành c? s? h? t?ng nghiên c?u chi?n l??c c?a tr??ng ??i h?c t? nhan thu?c B? Giáo d?c, V?n hóa, Th? thao, Khoa h?c và C?ng ngh? (2010-2014) l?a ch?n. Trung tam lu?n h??ng t?i m?c tiêu hình thành trung tam c? s? d? li?u hàng ??u v? chính sách và nghiên c?u phúc l?i khu v?c ? Nh?t B?n th?ng qua vi?c phát tri?n các c? s? d? li?u có th? ???c s? d?ng trong l?nh v?c phúc l?i khu v?c.

Trung tam ?ánh giá chính sách phúc l?i

B?ng cách phát tri?n và phan ph?i các ph?n m?m phan tích khác nhau nh? "Ph?n m?m phan tích tr? c?p b?o hi?m ch?m sóc", v.v... do Vi?n Nghiên c?u phát tri?n x? h?i phúc l?i và Trung tam nghiên c?u thúc ??y ch?m sóc khu v?c th?c hi?n, trung tam ?ang h??ng ??n vi?c th?c hi?n ti?p nh?ng n? l?c c?a d? án phan tích k?t qu? th?c t? c?a ch??ng trình b?o hi?m ch?m sóc và d? án t?i ?u hóa chi phí b?o hi?m ch?m sóc dài h?n, ??ng th?i th?c hi?n "d? án ?ánh giá chính sách phúc l?i giúp phát tri?n toàn di?n vi?c phan tích ?ánh giá k?t qu? th?c t? c?a ch??ng trình b?o hi?m ch?m sóc và ti?n hành xác nh?n k?t qu? này”.

Trung tam nghiên c?u phát tri?n x? h?i phúc l?i chau á

D?a trên n?n t?ng "Nghiên c?u Phát tri?n x? h?i phúc l?i" do "C? s? chau á cho chính sách phát tri?n x? h?i phúc l?i x? h?i” khai thác theo Ch??ng trình COE th? k? 21, m?c tiêu c?a trung tam là xay d?ng ph??ng pháp lu?n có h? th?ng ?? phát tri?n n?n t?ng này thành th?c ti?n trong l?nh v?c phúc l?i khu v?c t?i các qu?c gia Chau á. ?? ??t ???c m?c tiêu này, trung tam s? t? ch?c các ho?t ??ng h?p tác kh?o sát th?c t? mang tính qu?c t?, nang cao tính th?c ti?n c?a nghiên c?u phát tri?n x? h?i phúc l?i t? các quan ?i?m khác nhau và hình thành n?n t?ng nghiên c?u theo ki?u m?ng l??i v?i quy m? trên toàn Chau á. Ngoài ra, trung tam còn thành l?p “Trung tam trao ??i và nghiên c?u phúc l?i x? h?i” vào n?m 2008 t?i ??i h?c Nam Kinh Trung Qu?c.

Trung tam nghiên c?u s?c kh?e c?ng ??ng

?ay là c? s? ???c thành l?p nh?m m?c tiêu th?c hi?n khái ni?m "Nghiên c?u d?ch t? h?c x? h?i và áp d?ng nghiên c?u này ?? xay d?ng x? h?i Well-being (h?nh phúc và kh?e m?nh)" ?? ???c th?ng qua b?i D? án h? tr? hình thành c? s? h? t?ng nghiên c?u chi?n l??c c?a tr??ng ??i h?c t? nhan thu?c B? Giáo d?c, V?n hóa, Th? thao, Khoa h?c và C?ng ngh? (2009-2013). Trung tam s? thúc ??y làm r? các nguyên nhan quy?t ??nh mang tính x? h?i ?nh h??ng ??n s?c kh?e, d?a trên nh?ng b?ng ch?ng t? nghiên c?u th?c nghi?m s? d?ng d? li?u quy m? l?n, ??ng th?i ti?n hành nghiên c?u chính sách và ph? bi?n th?ng tin cho toàn x? h?i nh?m giúp áp d?ng nh?ng sáng ki?n có ???c cho x? h?i. Trong n?m 2010, m?t cu?c kh?o sát v?i s? tham gia c?a 100.000 ng??i trên c? n??c ?? ???c ti?n hành và ti?p t?c thúc ??y nghiên c?u giúp nang cao ch?t l??ng d?ch t? h?c x? h?i.

Trung tam nghiên c?u giám sát

Chuyên nghiên c?u v? ly thuy?t và th?c ti?n giám sát ?a t?ng nh?m h? tr? ng??i lao ??ng có chuyên m?n cao nh? nhan viên x? h?i, v.v...

Trung tam nghiên c?u ?óng góp cho x? h?i

Trung tam nghiên c?u b?o v? quy?n l?i

?ay là trung tam nghiên c?u theo m? hình m?i v?i m?c tiêu ?óng góp cho x? h?i d??i vai trò là tr??ng ??i h?c, ???c thành l?p vào tháng 3 n?m 2012. Trung tam thúc ??y vi?c nghiên c?u h? th?ng b?o v? quy?n l?i d?a trên quan ?i?m phúc l?i.

Trung tam nghiên c?u v? hòa nh?p x? h?i

Trung tam ???c thành l?p vào tháng 4 n?m 2019 v?i vai trò là m?t trung tam nghiên c?u v? tái hòa nh?p x? h?i và hòa nh?p c?ng ??ng (social inclusion) c?a nh?ng ng??i ?? ph?m t?i. Trung tam th?c hi?n nghiên c?u v? nh?ng t? ch?t c?n có ? các nhan viên c?ng tác x? h?i trong l?nh v?c, thúc ??y h?p tác gi?a các c? quan và xay d?ng m? hình ?? ng??i ?? ph?m t?i tái hòa nh?p x? h?i.

Các trung tam khác

Trung tam khoa h?c th? thao

Trung tam khoa h?c th? thao c?a tr??ng ??i h?c Nihon Fukushi ???c thành l?p vào tháng 4 n?m 2008 nh?m thúc ??y giao l?u gi?a ??a ph??ng và tr??ng ??i h?c th?ng qua th? thao. Hai m?c ?ích chính c?a vi?c thành l?p trung tam ?ó là ?? t?n d?ng tri?t ?? tài nguyên c?a tr??ng ?? ph? c?p và phát tri?n ho?t ??ng th? thao ? ??a ph??ng, và t?ng c??ng, thúc ??y ho?t ??ng th? thao trong tr??ng ??i h?c.

Trung tam nghiên c?u th?c hành giáo d?c

Trung tam nghiên c?u th?c hành giáo d?c c?a tr??ng ??i h?c Nihon Fukushi ???c thành l?p vào tháng 4 n?m 2018 ?? h??ng t?i các m?c tiêu: 1. Các khóa h?c nh?m nang cao t? ch?t c?a các giáo viên và nhan viên ch?m sóc tr? em, 2. Ph? bi?n nh?ng thành qu? nghiên c?u v? giáo d?c và ch?m sóc tr?, 3. , Tr? thành c? s? h? tr? và liên k?t ?? gi?i quy?t các v?n ?? t?i ch? trong giáo d?c và ch?m sóc tr?.

精品人妻无码专区在线视频,AV第一福利在线导航,大香人伊一本线